ANPE REIVINDICA UNA MAJOR CAPACITAT DE DIÀLEG I NEGOCIACIÓ


13 Jul, 2021

DAVANT EL NOMENAMENT DE LA NOVA MINISTRA, ANPE REIVINDICA UNA MAJOR CAPACITAT DE DIÀLEG I NEGOCIACIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT PER AFRONTAR ELS REPTES I DESAFIAMENTS MÉS IMMEDIATS QUE TÉ PLANTEJATS L'EDUCACIÓ A ESPANYA

Davant la nova ministra d'Educació i Formació Professional, ANPE reivindica una sèrie de mesures:

● Desenvolupament de la situació del professorat. La LOMLOE recull les disposicions addicionals setena i onzena sobre les quals urgeix el seu desenvolupament normatiu immediat. Per dur a terme aquestes qüestions, ANPE proposa que s'estableixi una Llei de la professió docent on es reculli una normativa marc que reguli la docència no universitària a tot l'Estat. I en l'àmbit de l'ensenyament públic, un Estatut de la Funció Pública Docent que estableixi les condicions laborals i professionals dels docents; que reguli la carrera professional dels docents en què es fixi, entre altres qüestions, l'ingrés i accés a la funció pública docent; i que comporti una clara definició i reestructuració dels cossos amb la inclusió de tots en el grup A1.

Desenvolupament normatiu sobre el professorat de professors tècnics de FP. Per a ANPE urgeix establir la normativa necessària perquè es porti a terme la integració en el cos de professors d'Ensenyament Secundari del professorat pertanyent al cos de PTFP que estava en possessió del títol de Grau o equivalent a l'entrada en vigor de la LOMLOE. També reiterem la necessitat que regulin els procediments que possibilitin als funcionaris de carrera del cos de PTFP que, no complint amb aquest requisit a la data d'entrada en vigor de la LOMLOE i pertanyent a alguna de les especialitats que aquest avantprojecte de Llei integra en el cos de professors d'ensenyament secundari, el puguin complir més endavant i així poder ingressar en aquest cos, si així ho desitgen.

Diàleg per afrontar les reformes de la Llei de FP. Des d'ANPE, inicialment valorem positivament aquest avantprojecte de llei perquè ofereix el caràcter de norma bàsica per a garantir la igualtat de drets de l'alumnat i professorat en tot el territori nacional, així com la integració de tota la Formació Professional, tant la reglada com l'ocupacional. Perquè aquesta llei sigui eficaç es necessita comptar amb recursos humans i mitjans materials per dur-la a la pràctica i fer de la FP una veritable prioritat educativa per a la formació dels nostres joves. Les principals exigències d'ANPE són que tots els centres comptin amb la dotació suficient d'especialistes en FOL i en orientació educativa i que les competències docents, com avaluar o establir resultats d'aprenentatge, siguin atribuïdes en tot moment als professors tutors dels centres educatius i no als tutors d'empresa, perquè els docents disposen dels requisits de formació i coneixements pedagògics per dur endavant el procés d'avaluació.

Baixada de ràtios i contractació de professorat. Per a ANPE és imprescindible mantenir els desdoblaments actuals i el professorat contractat en les diferents comunitats autònomes per poder complir les mesures sanitàries, assegurar la presencialitat en tots els ensenyaments i compensar els dèficits d'aprenentatge produïts durant la pandèmia.

ANPE ha assistit a la presa de possessió de la nova ministra Pilar Alegría que rep la cartera de l'anterior ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá. Des d'ANPE hem ofert a la nova ministra d'Educació i Formació Professional nostra voluntat de dialogar i arribar a acords per al desenvolupament de la LOMLOE i les condicions laborals i socials de professorat. Com hem reiterat en tantes ocasions, cap reforma pot arrelar i aplicar-se si no es compta amb la implicació i complicitat dels docents.