Equiparació Salarial Docent, Ja


14 Mar, 2018

 

Aquest Acord, pel que fa a retribucions i recuperació salarial, contempla una pujada segura en tres anys de poc més del 6%, molt lluny del 20% de la pèrdua de poder adquisitiu acumulada pels docents des de 2010 i denunciada per ANPE. Volem recordar que la forta retallada salarial soferta pels empleats públics en 2010 va ser molt més gran en els grups de funcionaris en què s’enquadra el professorat, sent en aquell moment la retallada salarial en la majoria dels cossos docents del 7%, mentre que per a altres col·lectius d’empleats públics va ser inferior a l’1%. Ara els sindicats signants de l’Acord no fan servir la mateixa fórmula per recuperar el perdut, veient-nos de nou discriminats. Tampoc han inclòs la demanda d’ANPE d’establir una clàusula de revisió salarial en funció de l’IPC per evitar que augmenti la pèrdua de poder adquisitiu en el futur.

A la resta de mesures, s’han tornat a oblidar del professorat, així veiem que:

– Quant a horaris s’obre la possibilitat de reduir la jornada de la resta de treballadors públics de 37,5 hores a 35 hores setmanals, i ho deixa a la competència de cada Administració, oblidant-se de la reducció de l’horari lectiu del professorat, que només es podrà dur a terme si es deroga el RD-Llei 14/2012 per part del Govern nacional, decret al que l’Acord no al·ludeix en cap moment i que és independent de l’horari de la resta de funcionaris.

-.Tampoc s’elimina la taxa de reposició en els cossos docents per als propers tres anys, el que impedirà l’augment de les plantilles, necessari per revertir les retallades sofertes en les mateixes. Només es permetrà un increment mínim per sobre de la cobertura de jubilacions en algunes CCAA.

D’altra banda, aquest Acord tampoc fa esment a l’equiparació salarial del professorat en les diferents comunitats autonòmes. Des d’ANPE volem tornar a denunciar que els cossos docents són els únics cossos funcionarials de caràcter estatal, és a dir, el seu ingrés, accés i mobilitat per tot l’Estat està regulat a nivell nacional i és idèntic en totes les comunitats autònomes, però, a la vegada, estan transferits a les CCAA i les seves retribucions són abonades per les mateixes. Així, en els últims anys, la bretxa salarial ha anat augmentant progressivament, arribant a ser, en alguns casos, de més de 6.000 euros anuals, per realitzar les mateixes funcions i havent accedit amb els mateixos requisits i condicions pel simple fet de  treballar en una comunitat autònoma o una altra.

A l’anterior cal afegir que algunes CCAA tenen una carrera professional retribuïda, mentre altres no incentiven la formació ni participar en els projectes dels centres. Altres tenen complements per formació permanent, tutoria, coordinació de nivell o cicle, cap de departament, residència, perillositat, formació, mestres en IES, entre altres, que són retribuïts o no en funció de la CCAA on es treballa, o bé hi ha importants diferències salarials. Igual que hi ha també complements per exercir càrrecs directius en els nostres centres educatius que són retribuïts de manera desigual segons l’autonomia en la qual s’exerceixi, encara que els centres educatius siguin d’idèntiques característiques.

Aquesta bretxa salarial i el tracte desigual arriba també al professorat interí. En algunes CCAA cobren els mateixos complements que els funcionaris de carrera, com els sexennis, i en altres no. Igual que en unes CCAA els abonen els mesos d’estiu i en altres, amb el mateix temps de servei, no ho fan.

Per a ANPE, ja que que l’Acord signat a la Mesa General impedirà en els pròxims tres anys recuperar el 20% de poder adquisitiu perdut pel professorat, és el moment d’abordar l’equiparació salarial docent de manera immediata, establint unes estructures salarials comunes, equiparant les retribucions bàsiques i complementàries a les de les CCAA amb millors salaris i acabar així amb la desigualtat existent actualment en els cossos docents en funció de l’autonomia on s’estigui treballant.

Per tot això, ANPE portarà a terme diferents iniciatives i campanyes a tot l’Estat, perquè aquesta justa reivindicació arribi a ser una realitat.

Pariticipa: Equiparació Salarial Ja