Obertura de la borsa de personal docent


26 Abr, 2018

Calendari:

  • Termini per presentar la sol·licitud per formar part de la borsa: del 26 d'abril al 14 de maig de 2018
  • Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: primera quinzena de juny de 2018

Normativa:

Resolució ENS/763/2018, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7603 de 20.4.2018)
 
Incorporació a la borsa
 
 
Atenció:
Excepcionalment, també seran admeses, de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que manifestin el seu compromís d'obtenir aquestes titulacions abans de l'inici del curs 2021-2022.