Adjudicacions de destinacions provisionals. Comissió de Serveis


04 May, 2018

Resolució ENS/862/2018, de 25 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7612, de 4.5.2018)

1) Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2018-2019 són els següents:

a) Personal funcionari de carrera: del 7 al 22 de maig de 2018

b) Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny de 2018

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 15 de maig a l'1 de juny de 2018, prèvia cita dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona.

d) Personal que ha superat el procés selectiu de 2018: del 12 al 19 de juny de 2018

El personal interí que no ha pogut accedir a l'aplicació de sol·licituds per no tenir informat el seu primer nomenament al registre informàtic, ha d'emplenar a mà l'imprès de sol·licitud de destinació per al curs 2018-2019 que li facilitaran als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació per mitjans no telemàtics en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona referida a la seva nova situació administrativa.

El professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d'elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d'adjudicació de destinacions.

2. Participació obligatòria

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1.9.2018, amb independència de gaudir d'una llicència (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que ha superat el procés selectiu, excepte que tingui concedit l'ajornament de la fase de pràctiques.

Així mateix, el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament està obligat a participar en la fase d'elecció.