Cobrament mes de juliol personal interí/substituts


05 Jun, 2018

A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2018 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat al menys un dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2018.

Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, no podran ser nomenades.

Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol han de sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta i pels dies que resten del mes de juliol.

Les persones de col·lectius específics que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2018 i que reuneixen els requisits establerts al paràgraf anterior seran nomenades des del 16 fins al 31 de juliol.

La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs 2017-2018. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, tret que coincideixi amb la participació en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.

Novetat! La formació s’acredita presentant als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, abans del 31 de desembre de 2018,  un justificant que acrediti la realització del curs.

Si no s'acredita abans d'aquesta data la formació rebuda durant el mes de juliol de 2018, l'import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d'haver percebut indegudament i, consegüentment, s'emetran les corresponents cartes de reintegrament d'havers per tal que es retorni per mitjà de l'ingrés en el compte restringit del Departament d'Ensenyament.

Oposicions:

a) Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.

b) Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 30 de juny, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.