Convocatòria de Concurs Específic de Mèrits


12 Nov, 2018

RES ENS/2611/18, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament

1. Participants

Poden prendre part en aquest concurs de mèrits els funcionaris de carrera dels cossos de: mestres, catedràtics i professors d'ensenyament secundari, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de formació professional, dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que es trobin en qualsevol situació administrativa.

Els participants han d'acreditar un mínim de dos anys d'exercici professional com a funcionaris de carrera, sigui amb docència directa en centres educatius públics o des d'un lloc específic de serveis educatius.

2. Requisits de perfil professional

Per ocupar llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, els participants en aquesta convocatòria, a més del requisit de l'especialitat docent del lloc indicat a l'apartat anterior, han de tenir acreditat al registre informàtic del professorat, o acreditar dins del termini de presentació de sol·licituds, el perfil professional del lloc al qual opten mitjançant els requisits de titulació, formació i experiència que, per a cada perfil, preveuen la Resolució ENS/1128/2016, modificada per la Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, i la Resolució ENS/1764/2017, de 17 de juliol.

3. Termini de presentació de sol·licituds i projecte

El termini de presentació de sol·licituds serà del 29 de novembre fins al 20 de desembre de 2018.

La presa de possessió de les destinacions adjudicades en aquest concurs de mèrits serà l'1 de setembre de 2019 i aquestes destinacions tindran caràcter d'irrenunciables. Tot i això, en cas que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant una altra convocatòria pública, la persona interessada haurà d'optar per escrit per una de les dues i deixar sense efecte l'altra en el termini de deu dies posteriors a la publicació de la resolució definitiva de la darrera de les dues convocatòries.