Convocatòria Concurs Oposició Catalunya


07 Ene, 2019

Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

1. El procediment selectiu comença el dia 14 de juny de 2019 en què es realitza, amb caràcter previ, la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. 

 

2. El dia 15 de juny de 2019, a les 10:00 hores del matí, es realitza l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, es pot iniciar la fase d'oposició dels procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves especialitats.

 

3. Proves de la fase d'oposició.

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

3.1  Primera Prova

 

3.1.1 Part A) de la primera prova: programació didàctica.

Presentació d'una programació didàctica que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere.

3.1.2 Part B) de la primera prova: unitat didàctica.

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica, pot estar relacionada amb la programació presentada per l'aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. En el segon cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'un tema d'entre tres extrets a l'atzar per ell mateix, del temari oficial de l'especialitat.

3.2 Segona prova

Té per objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a la que s'opta i consta de dues parts que són valorades de manera conjunta.

3.2.1 Part A) de la segona prova: prova pràctica.

En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a què s'opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències per part dels alumnes, d'acord amb les especificacions, pautes i criteris que s'inclouen a l'annex 7 de la convocatòria

3.2.2. Part B) de la segona prova: desenvolupament d'un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l'especialitat, tenint en compte els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre cinc temes.

El temps que es disposa per a la seva realització és d'un màxim de dues hores.

 

Es convoca concurs oposició per cobrir 5.005 places.

a) Distribució per cossos:

Codi: 597

Cos: Mestres

Nombre de places: 3.604.

 

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 759.

 

Codi: 592

Cos: Professors tècnics de formació professional

Nombre de places: 642.

 

b)Distribució per especialitats:

Cos de mestres

 

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

71

4

75

EES

Pedagogia terapèutica

269

14

283

INF

Educació infantil

560

29

589

PAN

Llengua estrangera anglès

314

17

331

PEF

Educació física

200

11

211

PFR

Llengua estrangera: francès

8

0

8

PMU

Música

166

9

175

PRI

Educació primària

1836

96

1.932

 

Total

3424

180

3.604

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Codi

Especialitat

E

L

R

T

501

Administració d'empreses

19

54

4

77

502

Anàlisi i química industrial

7

21

2

30

503

Assessoria i processos d'imatge personal

6

17

1

24

505

Formació i orientació laboral

23

63

5

91

506

Hoteleria i turisme

6

17

1

24

507

Informàtica

35

97

7

139

508

Intervenció socio-comunitària

22

61

4

87

510

Organització i gestió comercial

18

51

4

73

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

6

17

1

24

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

6

19

1

26

513

Organització i projectes de sistemes energètics

2

6

0

8

515

Processos de producció agrària

4

11

1

16

516

Processos industria alimentària

3

7

1

11

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

8

20

2

30

518

Processos sanitaris

11

29

2

42

519

Processos i mitjans de comunicació

3

7

1

11

522

Processos i productes d'arts gràfiques

2

8

0

10

524

Sistemes electrònics

2

6

0

8

525

Sistemes electrònics i automàtics

7

20

1

28

 

Total

190

531

38

759

 

 

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Codi

Especialitat

L

R

T

601

Cuina i pastisseria

29

2

31

603

Estètica

28

1

29

608

Laboratori

8

1

9

609

Manteniment de vehicles

47

2

49

610

Maquines, serveis i producció

3

0

3

611

Mecanització i manteniment de màquines

40

2

42

614

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

8

0

8

615

Operacions de processos

9

1

10

616

Operacions i equips de producció agrària

12

1

13

617

Patronatge i confecció

6

0

6

618

Perruqueria

15

1

16

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

31

2

33

620

Procediments sanitaris i assistencials

92

5

97

621

Processos comercials

51

3

54

622

Processos de gestió administrativa

63

3

66

623

Producció en arts gràfiques

9

0

9

625

Serveis a la comunitat

66

3

69

626

Serveis de restauració

12

1

13

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

76

4

80

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

5

0

5

 

Total

610

32

642