Oposicions: llista provisional d'admesos i exclosos


28 Feb, 2019

Per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, es va convocar concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, i per tal de complir el que estableixen les bases 4.1 i 4.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener,

 

Resolc:

 

—1 Declarar aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, que s'exposa al públic a la seu central del Departament d'Educació, en cadascun dels serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquesta Resolució.

La llista també es pot consultar mitjançant la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, amb accés restringit a les persones que han formalitzat la sol·licitud de participació. Per accedir cal identificar-se amb el DNI, NIE o passaport i l'identificador que se'ls hi ha facilitat als aspirants en el moment de realitzar la inscripció.

 

—2 En aquesta llista, desglossada per cossos i especialitats, hi consten el nom i cognoms i, a fi d'evitar possibles confusions respecte de la identitat dels participants en el cas de coincidència en el nom i cognoms, el DNI, amb la seva numeració parcial, el procediment selectiu pel qual participa l'aspirant, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

A més, respecte dels aspirants que participen per la reserva per a aspirants amb discapacitat, hi consta la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què fa esment la base 2.3.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

Així mateix, també hi constaran els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir plaça.

 

—3 Amb la publicació d'aquesta Resolució es considera feta la notificació corresponent a les persones interessades, als efectes del que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tant, les persones interessades podran formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant els serveis territorials corresponents, davant el Consorci d'Educació de Barcelona o davant de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, i adreçades a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, les reclamacions que creguin oportunes, de conformitat amb el que estableix la base 4.2 de l'annex 1 de la EDU/1/2019, de 2 de gener.

Si el motiu de l'exclusió és la falta de pagament dels drets de participació o si s'ha realitzat per un import inferior al que corresponia per haver al·legat un motiu per estar-ne exempt per tenir alguna bonificació, s'ha de sol·licitar una carta de pagament als serveis territorials corresponents, al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins el termini indicat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'internet de CaixaBank “la Caixa” o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins del termini esmentat, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

 

—4 El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels requisits que exigeix la base 2 de l'annex 1 i la base 2 de l'annex 2 de la Resolució. EDU/1/2019, de 2 de gener. Entre aquests requisits hi ha els de la titulació i de la formació pedagògica i didàctica, que s'han d'acreditar d'acord amb el que s'estableix per a cada cos als apartats 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 de la base 2 de l'annex 1. Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 8 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, se'n dedueixi que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits, la persona interessada perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

 

Barcelona, 20 de febrer de 2019

 

ENLLAÇ