Publicació Bases reguladores de les Convocatòries per formar part de la Borsa de Treball


28 Mar, 2019

RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Nova regulació. Novetats:

a)  Convocatòria d'accés a la borsa de treball 

La persona titular de la direcció general competent en matèria de personal docent convoca els concursos de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent.

La convocatòria roman oberta durant el curs escolar, dintre de les dates que aquesta determini, i les persones participants poden presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits en qualsevol moment. La relació d'especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cada servei territorial, es fa pública al web del Departament d'Educació i dels serveis territorials. La relació d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu del servei territorial corresponent, el termini s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

b) La presentació de la sol.licitud implica:

 Assumir el compromís de no acceptar cap nomenament de cap altra administració pública com a personal interí docent durant el període en què estigui nomenat/da pel Departament d'Educació.

Així mateix, amb la signatura de la sol·licitud que genera el sistema, els participants donen el consentiment al Departament d'Educació per tal de:

Cedir el número de NIF a altres administracions que tenen borsa de treball de personal docent interí i comunicar-li el nomenament, als efectes de bloquejar qualsevol altre possible nomenament d'una altra administració mentre estigui nomenat pel Departament d'Educació.

c) Les persones que accedeixen a la borsa durant el curs, s'ordenen provisionalment per l'ordre cronològic d'accés a la borsa de treball, fins a la resolució de la convocatòria amb la publicació de la llista baremada de persones admeses. Poden consultar quinzenalment la relació de persones que accedeixen a la borsa amb indicació de la puntuació obtinguda.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, les persones que han accedit a la borsa de treball en la convocatòria d'aquell curs s'ordenen d'acord amb la puntuació total obtinguda i s'elabora la llista baremada.

Màster: Participació condicionada

Excepcionalment, en el supòsit de manca de professorat en una determinada especialitat docent, la convocatòria pot admetre la participació de persones que es trobin en vies de complir el requisit d'estar en possessió del Títol oficial de Màster de Formació del Professorat o la formació pedagògica equivalent, en els casos següents:

a) Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta.

b) Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta, dins el termini que estableixi la convocatòria.

La participació condicionada pot no afectar totes les especialitats convocades, si bé quan s'admeti afecta tots els serveis territorials. L'incompliment de l'obtenció i presentació d'aquesta titulació dins el termini establert determina l'exclusió automàtica de la borsa de treball del personal interí docent.

En el cas que s'accedeixi a la borsa per aquesta via, l'ordre de prioritat en l'assignació de destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits i té en compte les persones incloses en l'apartat a) per davant de les incloses en l'apartat b).