Nova regulació dels permisos de paternitat, de naixement per a la mare i altres


05 Abr, 2019

El passat dia 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a  la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, el qual modifica determinats permisos en matèria de conciliació aplicables al personal de les administracions públiques.

A partir de l’1 d’abril de 2019, entra en vigor la nova regulació del permís de naixement per a la mare (1)–anterior permís per part-; del permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent; i del permís del progenitor (2) diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat-.

(1) El permís serà de setze setmanes en tots els supòsits, sis setmanes de les quals s’hauran de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda a continuació del fet causant. Transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudiment es podrà fer de forma interrompuda per setmanes completes, sempre que els dos progenitors treballin i fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos.

(2) L’aplicació del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat- es farà de forma progressiva durant el període 2019-2021 -ampliant-se a 8, 12 i 16 setmanes cada any-, per tant, als progenitors de fills o filles nascudes a partir de l’1 d’abril i fins al 31 de desembre de 2019 el permís tindrà una durada de 8 setmanes (les dues primeres de descans obligatori).

Amb la nova regulació, el permís per naixement, adopció o acolliment regulat a la Llei catalana de conciliació -article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol-, ha d’entendre’s desplaçat i, per tant, esdevé inaplicable, atesa la vigència del nou permís del progenitor diferent de la mare biològica.

Quant al permís per lactància, la novetat és que esdevé un dret individual a partir del dia 8 de març de 2019, amb la qual cosa tots dos progenitors/es tenen dret al seu gaudiment.

Finalment, pel que fa al permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària, a partir del dia 1 d’abril de 2019, les funcionàries públiques mantindran les seves retribucions íntegres quan redueixin la seva jornada en un terç o menys, previsió igualment aplicable al personal laboral sotmès al VI conveni col·lectiu de l’Administració de la Generalitat.