Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia). Propostes de continuïtat


10 Jun, 2020

A) Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)


El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1051/2020​. 

Aquest procediment específic l'empraran les direccions per formular proposta de destinació per a llocs específics amb perfil professional i per a llocs ordinaris dels centres de màxima complexitat i dels centres d'educació especial, de professorat que no ha exercit al centre el curs 2019-2020 un mínim de 4 mesos.

Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d'haver consultat prèviament l'equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s'ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.

Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d'educació especial s'entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2019-2020 han exercit en el mateix centre (els interins durant un mínim de quatre mesos i han de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d'aplicar el procediment específic amb requisit d'entrevista prèvia.

Sol·licitud

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació.

Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Termini de presentació: del 10 al 15 de juny de 2020

Les direccions dels centres han de custodiar durant el curs una còpia de tota la documentació referida al procediment específic regulat en aquesta base, així com la motivació de la selecció del candidat, signada per totes les persones que participen en el procés de selecció.

Les mesures excepcionals que s'adoptin en relació a la gestió de la pandèmia generada per la COVID-19 poden afectar la tramitació del procediment que regula les adjudicacions provisionals. En conseqüència, aquesta tramitació es podrà formalitzar tant de manera presencial com a distància, sempre que, en aquest cas, s'asseguri per mitjans electrònics la identitat de les unitats o persones que la realitza, el contingut de les seves manifestacions, així com la interactivitat i intercomunicació. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids l'e-valisa, la signatura electrònica, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències. En qualsevol cas, hauran de respectar les directrius que s'estableixin en relació a l'estat d'alarma i la crisi sanitària.

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment 

Llocs de treball vacants per àrees territorial

 

TERMINIS

  • Publicació de llocs per l’entrevista: 10 de juny de 2020
  • Petició d'entrevista: del 10 al 15 de juny de 2020 (El professorat interessat podrà fer un correu amb un escrit segons model normalitzat on es manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista (màxim de 4 centres).
  • Entrevistes: entre el 16 i el 23 de juny de 2020
  • La direcció del centre comunicarà la no proposta al/s candidat/s entrevistats i que no hagin estat proposats, entre el 29 de juny i el 3 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
  • Abans del dia 10 de juliol de 2020, les direccions dels centres lliuraran als Serveis Territorials els resultats dels docents participants entrevistats i proposats en l'aplicació d'aquest procediment específic.

 

B) Propostes de continuïtat al mateix centre en llocs ordinaris del personal funcionari i interí

La direcció del centre pot fer proposta de continuïtat del professorat sense destinació definitiva al centre que compleixi els requisits, d'acord amb el que estableix el Decret 39/2014. La finalitat d'aquesta mesura és protegir l'estabilitat de la plantilla i cohesionar l'equip docent per garantir la continuïtat en l'aplicació del projecte educatiu i de les innovacions i millores pedagògiques que se'n deriven. En cas que un docent estigui exclòs de la proposta de continuïtat, haurà de ser informat.

Els llocs de treball que es poden proposar en aquesta subfase són llocs ordinaris.

Les propostes de continuïtat de professorat funcionari de carrera o en pràctiques únicament poden recaure en docents que hagin estat destinats amb destinació provisional al centre el curs 2019-2020 i que no tinguin destinació definitiva al propi centre amb efectes 1 de setembre de 2020.

No pot ser objecte de proposta de continuïtat per al curs 2020-2021 el professorat amb destinació definitiva al centre el curs 2019-2020 que hagi obtingut una nova destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2020.

Les propostes de continuïtat de professorat interí únicament poden recaure en el personal amb 12 mesos de serveis prestats a la borsa i que hagi ocupat un lloc de treball al centre de proposta durant el curs 2019-2020, amb un nomenament a vacant, no substitució, d'una durada mínima de quatre mesos.

Terminis

  • Formalització de les propostes de les direccions: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020