ANPE

Anpe, Sindicat Independent, és un Sindicat Professional, majoritari en l'àmbit de l'Ensenyament Públic.

Des del seu naixement com a Organització Sindical a l’any 1978, ha experimentat un fort increment d’afiliació i d’implantació, particularment en l'Ensenyament Públic (Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, Ensenyaments de Règim Especial i Universitat).

El seu creixement i consolidació s'ha aconseguit per la coherència dels seus objectius i l'eficàcia de les seves actuacions, el que ha afavorit la identificació dels docents amb el model sindical que ANPE representa com una Organització Sindical oberta i plural que assumeix els valors de l'Humanisme i la Civilització del Món Occidental.

Pot consultar els nostres estatuts en el següent enllaç Consultar estatuts

ANPE-Sindicat Independent, en sigles ANPE, és una organització sindical amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, constituïda el dia 7 de juny de 1978 a l'empara de la Llei 19/1977 i inscrita amb el número 354 en el corresponent registre públic.

En l'exercici de l'activitat sindical reconeguda pels articles 7 i 28.1 de la Constitució espanyola, ANPE proclama la seva vocació de generalitat, estenent aquesta activitat a tots els funcionaris públics, al personal laboral al servei de les administracions públiques, als professors de l’ensenyament privat i al seu personal laboral.

L'àmbit territorial d'ANPE abasta el de la sobirania nacional espanyola i centres a l'estranger on treballi personal contemplat en el punt 2 de l'article.

El seu domicili legal està fixat a Madrid, C / Carretes, 14-5º A, sense perjudici que en qualsevol moment l'òrgan competent pugui acordar el seu trasllat, sense que això signifiqui modificació dels Estatuts.

ANPE podrà establir també seus autonòmiques, provincials i locals, així com aquelles delegacions que consideri convenient per al compliment dels seus fins.

ANPE és una organització sindical lliure, democràtica, independent i professional; autònoma, reivindicativa i de serveis.

Configura la seva activitat al servei de la persona considerada com a ésser transcendent, propugnant la seva dignitat, la seva llibertat i el valor humà de la feina.

Pilars bàsics de la seva acció sindical són la independència i la professionalitat.

ANPE dedicarà la seva activitat a la defensa dels interessos professionals, sindicals i socials de tots els seus afiliats per tal d'aconseguir una societat més lliure, més justa i d'acord amb la dignitat i la llibertat de la persona.

ANPE té per objecte fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, d'acord amb la Constitució Espanyola, amb la Llei Orgànica 3/2007 i amb les directives de la Comunitat Europea al respecte, en qualssevol dels àmbits de la vida.

Les activitats i fins d'ANPE no tenen ni es proposen cap ànim de lucre.

ANPE està disposat a col·laborar amb qui propugnen la mateixa concepció sindical i està obert al diàleg amb organitzacions que admetin el pluralisme democràtic. Podrà coalitzar, associar-se, federar-se o confederar i integrar-se amb altres organitzacions espanyoles, estrangeres o internacionals dins de la legalitat vigent.

Territorialment l’estructura d’ANPE es configura en els següents nivells d’actuació sindical:

 • Estatal.
 • Comunidad Autònoma.
 • Provincial.
 • Insular.
 • Comarcal.
 • Local.
 • Seccions a l’estranger.
 • Centro de treball.
 • ANPE és un sindicat professional, format per docents de l’ensenyament públic, que està compromès exclusivament amb els interessos d’aquest col·lectiu i amb la millora de l’educació.
 • ANPE és un sindicat independent, que assumeix les seves decisions amb llibertat, sense dependència política, econòmica o confessional. ANPE s'autofinança amb les quotes dels seus afiliats
 • ANPE és un sindicat sectorial consolidat amb més de trenta anys d'activitat sindical i reconegut per la seva coherència, amb una afiliació en constant creixement i que gaudeix de la condició de més representatiu en el sector educatiu.
 • ANPE és un sindicat eficaç, que ha aconseguit nombroses millores per a l'ensenyament públic i els seus professionals i que presta als seus afiliats un important nombre de serveis de qualitat.
 • ANPE és un sindicat reivindicatiu, que projecta la seva acció sindical en la millora constant de les condicions en què s'exerceix la professió docent, en la implantació d'un model educatiu de qualitat basat en els paràmetres del rigor i l’esforç, i en la defensa del l'ensenyament públic
 • És un sindicat innovador, diferent a la resta dels que configuren el panorama sindical, preparat per a nous reptes, que comparteix els problemes dels professors perquè està format per docents de l'ensenyament públic..
 • ANPE és un sindicat participatiu i plural, respectuós amb les conviccions personals dels seus afiliats, en el que estan representats tots els col·lectius sense cap discriminació i en el que hi tenen cabuda tots els docents.
 • ANPE és un sindicat obert al professorat de tots els nivells educatius de qualsevol situació professional.
 • ANPE és un sindicat d’àmbit estatal, que presta atenció als docents de totes les províncies i comunitats autònomes, en els seus propis territoris i amb equips específics.
 • ANPE és un sindicat amb projecció internacional, i participa activament de les iniciatives de la Unió Europea com a membre integrant de la CESI (Confederació Europea de Sindicats Independents).
 • ANPE és un sindicat en auge que, mantenint la seva exclusivitat d’àmbit, projectarà la seva representativitat a partir d’ara a la Federació de Sindicats Independents d’Educació i Sanitat, FSES, amb l’objectiu de fer arribar millor la veu dels professionals independents a les administracions de l’Estat.
 • ANPE és el sindicat que ha creat el servei del Defensor del Professor per atendre a tots el docents que pateixin problemes de convivència escolar.
 • ANPE és un sindicat amb personalitat pròpia, que s’afanya en representar amb coherència els interessos del professorat i en millorar la qualitat dels sistema educatiu, tot això amb transparència i honestedat.
 • Dignificació social i professional dels docents.
 • Manteniment del caràcter estatal dels Cossos Docents i el seu dret a la mobilitat per tot l’estat espanyol.
 • Elaboració de l’Estatut de la Funció Pública Docent.
 • Exigència a l’Administració d’accions que estimulin el perfeccionament del professorat.
 • Formació inicial del professorat amb un nivell mínim de llicenciatura per a tots els docents.
 • Promoció dels Mestres Llicenciats al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari i d’aquests a l’Ensenyament Universitari en condicions reals d’accés.
 • Recuperació de la funció tecnicoprofessional dels claustres.
 • Establiment d’un marc jurídic que garanteixi la convivència i el correcte funcionament dels Centres.
 • Equiparació horària i del complement de destí amb el cos de Professors de Secundària per a tots els mestres que imparteixin docència en aquest nivell educatiu.
 • Manteniment del dret a que tots els llocs de treball del primer cicle de l’ESO puguin ser ocupats per Mestres.
 • Retribucions pressupostaries en las que es contemplin, com a mínim, increments salarials en proporció a l’índex anual de preus al consum.
 • Tutories retribuïdes a tots els nivells educatius.
 • Reducció de la jornada laboral docent.
 • Assignació dels recursos humans i materials que garanteixin una adequada aplicació de la Reforma.
 • Increment del número de substitucions i cobertura immediata de totes les baixes produïdes als Centres.
 • Congelació del procés de supressions i amortitzacions fins que no es defineixin la xarxa de Centres i les plantilles previstes a la LOGSE.
 • Jubilació voluntària als seixanta anys o trenta de serveis i increment i prolongació indefinida de les condicions de jubilació LOGSE.
 • Exigència del manteniment del poder adquisitiu de les pensiones i actualització de les que perceben els funcionaris que es van jubilar abans del 01/01/85
 • Reconeixement del dret a matrícula gratuïta per als funcionaris docents i per als seus fills.
 • Implantació de la jornada única en tots els Centres que la demanin.

La promulgació de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, que va establir al nostre país la representativitat estatal, va permetre a ANPE modificar els seus estatuts, en el sentit de donar una nova denominació, que passava a denominar-se ANPE. (Publicat al BOE número 290, de 4 de desembre de 1990).

Posteriorment van patir una nova modificació els seus estatuts depositats al Ministeri de Treball, anunciat al BOE número 301, de 11 de desembre de 2010, mitjançant la Resolució de la Direcció General de Treball per la qual s’anuncia la modificació dels Estatuts d’ANPE-Sindicat Independent (Depòsit número 362/78).

Des de les primeres eleccions sindicals, celebrades al 1987, és el sindicat més representatiu de la funció pública docent.

Participa activament de les iniciatives de la Unió Europea como a membre integrant de la CESI (Confederació Europea de Sindicats Independents).

Mantenint la seva exclusivitat d’àmbit i d’identitat, projecta la seva representativitat juntament amb els sindicats SATSE i CEMSATSE en la FSES, el que ha permès que avui estiguem presents a les taules de negociació de quasi totes les comunitats autònomes, al computar-se a la FSES els delegats guanyats per les organitzacions sindicals a les eleccions sindicals.

El sindicat ANPE va crear al 2005 el servei del  Defensor del Professor per atendre a tots els docents que pateixin problemes de convivència escolar.

Màxim òrgan de govern, direcció i administració d’ANPE.

Format per:

 • El Comitè Executiu Estatal.
 • Els Presidents dels Consells Sindicals Provincials (o de les Gestores provincials)
 • Els Secretaris Generals dels Consells Sindicals Sectorials.
 • Els Delegats provincials escollits per els Consells Sindicals Provincials (ú per cada 250 afiliats o fracció.
 • Presidència i Vicepresidència nacional.
 • El Secretariat Permanent Estatal.
 • El Comitè de Garanties i Drets.

Màxim òrgan de govern entre Congressos.

Format per:

 • El Comitè Executiu Estatal.
 • Els Presidents dels Consells Sindicals Provincials (o de les Gestores provincials).
 • Els Secretaris Generals dels Consells Sindicals Sectorials.
 • Els Delegats provincials escollits per els Consells Sindicals Provincials (ú per cada 1.000 afiliats).

El Comitè Executiu Estatal és l’Òrgan de Govern encarregat de la direcció i de l’administració d’ANPE, d’acord amb les resolucions del Congrés Sindical o del Consell Sindical estatal, als que rendirà comptes de la seva gestió.

>Està format per:

 1. El President Nacional, que en serà el seu President.
 2. El Vicepresident Nacional, que en serà el seu Vicepresident.
 3. El Secretariat Permanent.
 4. Un Vocal, al menys, per cada Autonomia, que serà el President Autonòmic o el President de la Gestora estatutàriament constituïda, i els altres, si cal, escollits per i entre els Presidents Provincials de cadascuna de les Comunitats Autònomes, desenvolupant-se el procediment d’elecció al Règim Interior d’ANPE, d’acord amb el nombre de províncies i el d’afiliats.

Des del Congrés d’ANPE, celebrat durant els dies 17 i 18 de desembre de 2021, formen part d’aquest òrgan col·legiat els següents membres:

 • José Francisco Venzalá González, President Nacional.
 • Sonia García Gómez, Vicepresident Nacional.
 • José María Cuadrado Montañez, Secretari de Organizació.
 • Ramón Izquierdo Castillejo, Secretari d’Acció Sindical.
 • Mónica Sánchez de la Nieta, Secretari de Finanzas.
 • Pilar Gredilla Fontaneda, Secretari de Comunicació.
 • Gumersindo Rodríguez Sáiz, Secretari de Formació.
 • Pedro Crespo González, Secretari d’Acció Social.
 • Esteban Serrano Tamayo, Secretari de Actas.
 • Nuria Gómez Echagoyen, Presidenta d’ANPE-Euskadi.
 • Laura Alins Rami, Presidenta d’ANPE Aragó.
 • Antonia Vera Becerra, President d’ANPE Extremadura.
 • Rus Trueba Arcas, Presidenta d’ANPE Cantàbria.
 • Ramón Izquierdo Castillejo, President d’ANPE Castella La Manxa.
 • Lauren Bárcenas Ortiz, President d’ANPE Comunitat Valenciana.
 • Julio Díaz Escolante, President d’ ANPE Galicia
 • Antoni Riera González, President d’ANPE Balears.
 • Teresa Busón Sero, Presidenta d’ANPE Catalunya.
 • Francisco Melcón Beltrán, President d’ANPE Madrid.
 • Clemente Hernández Abenza, President d’ANPE Murcia.
 • Carlos Rodrigo Guerra, President d’ANPE Navarra.
 • Juan Carlos Contreras Hernáez, President d’ANPE La Rioja.
 • Francisco Padilla Ruiz, President d’ANPE Andalusia.
 • Pedro José Crespo González, President d’ANPE Canàries.
 • Pedro Romero Pérez, Vocal, President d’ANPE Cadis.
 • Nicolás Ávila Villanueva, Vocal, President d’ANPE Salamanca.
 • Julio César Casarrubios Sánchez, Vocal, President d’ANPE Toledo.

Els comitès de Garanties i Drets existeixen a nivell Provincial, Autonòmic i Estatal. Estaran formats per cinc membres en els àmbits estatal i autonòmic i per tres en el provincial, escollits pel Congrés o Consell Sindical respectiu. Les seves funcions seran:

  Intervenir en tota situació de conflicte entre afiliats, grups d’afiliats, dirigents, organitzacions territorials, òrgans de govern i àmbits o nivells sindicals, i de la relació entre aquests.
 1. Instruir l’expedient i elevar al Comitè Executiu corresponent les propostes de resolució que calguin.

El Comitè de Garanties i Drets Estatal està format pels següents membres:

 • President: Francisco Espinosa Mateo.
 • Secretari: Félix Rodríguez González.
 • Vocal: María José Doctor Morillo.
 • Vocal: F. Guillermo Bueno Salvador.
 • Vocal: José Manuel Reinares Llanos.
Estructura Autonómica
Estructura Provincial
 • Treballar per solucionar els problemes i donar suport a cada professor individualment, i per aconseguir millores en les condicions laborals i professionals de tot el col·lectiu docent mitjançant la reivindicació, la negociació, la mobilització i la posada en marxa de campanyes i estratègies.
 • Possibilitar i canalitzar la participació dels docents en els seus àmbits de representació, i ho fa com a sindicat exclusivament de docents.
 • Estar especialitzat en l’àmbit educatiu i per això, no té conflictes d’interessos amb altres sectors.
 • Prestar serveis efectius, informació professional actualitzada a diari, assessorament davant de situacions professionals i administratives, acompanyament en les situacions de conflicte a través del Defensor del Professor, atenció jurídica, convenis amb diverses entitats i activitats de formació i d’oci.
 • Traslladar a l’opinió pública la realitat de la docència mitjançant les seves pròpies comunicacions i de la seva aparició ens els mitjans de comunicació, aportant punts de vista professionals als debats sobre educació i expressant en tota ocasió la necessitat de valoració social que requereix la tasca docent.
 • Esforçar-se per crear corrents d'opinió a favor de la tasca docent, de la millora de la convivència a les aules i de la necessitat d'un canvi de model i estructura en el sistema educatiu; defensar la recuperació de l'autoritat del professor, tant acadèmica com legal, mitjançant el reconeixement de la seva condició d'autoritat pública.
 • Mantenir-se sempre al costat del professorat, per descobrir i evidenciar noves necessitats o problemes i traslladar les preocupacions dels docents als estaments oficials.

L'article 27 de la Constitució estableix la participació efectiva de tots els sectors afectats en la "programació general de l'ensenyament", a fi de fer efectiu "el dret de tots a l'educació" (paràgraf 5è).

Òrgans de participació estatal en els quals està present ANPE

 • El Consell Escolar de l'Estat, de caràcter consultiu, de participació i assessorament per a la programació general de l'ensenyament i sobre els projectes de llei o reglaments que hagin de ser proposats o dictats pel Govern.
 • Consell Superior d'Ensenyaments Artístics, òrgan consultiu de l'Estat i de participació dels sectors relacionats amb els ensenyaments artístics. Desenvolupa una tasca d'assessorament i d'elaboració de propostes al Govern d'Espanya en relació amb els diferents aspectes d'aquests ensenyaments.

La llei de transparència publicada en el BOE de 10 de desembre de 2013, en el seu Article 3, apartat a), inclou entre els subjectes obligats a les Organitzacions Sindicals.

Al BOE de 25/10/2013. Ordre ECD/1972/2013, de 8 d’octubre, per la qual es convoca el procediment de concessió de subvencions a organitzacions sindicals representatives del personal funcionari docent dels centres públics d’ensenyament no universitari.

BOE Viernes 25 de octubre de 2013

La mencionada convocatòria produeix una Resolució que apareix al BOE de 31/01/2014, Ordre SD/2556/2013 de 27 de Novembre.

BOE Viernes 31 de enero de 2014

En la mencionada Resolució s’atorga a ANPE la quantitat de 21.601,56€, que van ser justificats amb la corresponent memòria econòmica. Tots els documents justificatius a tal subvenció vans ser presentats en el registre general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 3l 05/02/2014, segons consta al PDF ADJUNT

2014. Al BOE de 04/07/2014. Ordre ECD/1156/2014, de 18 de juny, per la qual es convoca el procediment de concessió de subvencions a organitzacions sindicals representatives del personal funcionari docent dels centres públics d’ensenyament no universitari.

BOE Viernes 4 de julio de 2014

La Resolució de la qual va ser publicada al BOE del 30/01/2015. Ordre ECD/76/2015, de 20 de gener.

BOE Viernes 30 de enero de 2015

En aquesta Resolució, es concedeix a ANPE la quantitat de 18.581,32€, que van ser justificats a la Memòria Econòmica de l’any 2014, acompanyada amb les corresponents factures justificatives.

Tots els documents justificatius de la mencionada subvenció van ser presentats al Registre general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el 03/02/2015 segons consta al PDF ADJUNT

ANPE Sindicat Independent, és membre de la Federació de Sindicats d’Educació i Sanitat, FSES. En aquesta Federació es computen davant del Ministeri de Treball, els resultats electorals dels sindicats que formen la Federació. És per això que ANPE, com a sindicat representatiu de l’Ensenyament Públic no Universitari, rep una subvenció per la seva representativitat sindical, sent aquesta subvenció justificada per la FSES.

Es el órgano competente encargado de la ejecución de acuerdos, con las facultades y funciones emanadas del Comité Ejecutivo Estatal.

Son funciones comunes a todas las Secretarías Estatales la coordinación y armonización de las actividades de las Secretarías de las áreas respectivas de los niveles autonómicos y provinciales, bajo las directrices acordadas por el Comité Ejecutivo Estatal.

President

Presidente ANPE-Nacional

J. Francisco Venzalá

President ANPE-Nacional

Es Licenciado en Física. Funcionario del Cuerpo de Profesores de Secundaria.

 • Funcionario desde 1993.
 • Analista de Sistemas en Rank-Xerox.
 • Master en Informática Educativa por UNED.
 • Profesor Tutor INTEF- Instituto Nal. De Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del MEC.
 • Presidente de ANPE Cáceres desde 2007.
 • Vicepresidente ANPE-Extremadura desde 2008.
 • Secretario estatal de Acción Sindical desde 2010.
 • Vicepresidente Nacional desde 2014 a 2021.
 • Consejero en el Consejo Escolar del Estado.

Vicepresident

Vicepresidente ANPE-Nacional

Sonia García Gómez

Vicepresident ANPE-Nacional

Es Diplomada en Magisterio por Primaria. Máster en Periodismo. Funcionaria del Cuerpo de Maestros.

 • Funcionaria desde el 2003.
 • Integrada en ANPE Nacional desde 2006. Secretaria de Comunicación desde 2014.
 • Redactora Jefe de la Revista ANPE desde 2014.
 • Asesora de la revista Participación Educativa del Consejo Escolar del Estado.

Funcions de la Vicepresident nacional:

 • Sustituir al Presidente Nacional en caso de ausencia o enfermedad.
 • Coordinar los programas, estudios, planificación y asesoramiento en el seno del Secretariado Permanente Estatal.
 • Las que en ella delegue el Presidente Nacional.

Secretari de Organització

Secretario de Organización

José Mª Cuadrado Montáñez

Secretari de Organizatció

Es Diplomado en Magisterio por Ed. Física

 • Graduado en Educación Primaria por la Universidad de Jaén
 • Presidente de ANPE Jaén desde 2014
 • Secretario de Organización de ANPE Andalucía desde 2014

Funcions del Secretari de Organització:

Es el encargado de diseñar y potenciar la organización de ANPE en todos los niveles del Sindicato.

Secretari de Acció Sindical

Secretario de Acción Sindical

Ramón Izquierdo Castillejo

Secretari de Acció Sindical

Diplomado en Magisterio, por Primaria y Ed. Física y Licenciado en Psicopedagogía. Funcionario del Cuerpo de Maestros

 • Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
 • Secretario de Acción Sindical del 2006-2010 en ANPE Guadalajara.
 • Desde 2008 representante de ANPE en la Mesa Sectorial de Educación de Castilla la Mancha.
 • Presidente de ANPE Guadalajara desde el 2012-2016
 • Presidente de ANPE Castilla la Mancha desde 2015.

Funcions del Secretari de Acció Sindical:

Es el encargado de prever y estimular la acción sindical de ANPE en todos los niveles del Sindicato.

Secretari de Finances

Secretaria de Finanzas

Mónica Sánchez de la Nieta

Secretari de Finances
 • Licenciada en Ciencias Químicas
 • Licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos
 • Secretaria de Organización en ANPE-CLM desde 2014
 • Presidenta de ANPE Ciudad Real desde 2015

Funcions de La Secretari de Finances:

Es el encargado de promover la obtención de recursos económicos, ordenar los pagos y aceptar los ingresos con el Presidente Nacional y con sujeción a los presupuestos y acuerdos de los Órganos de Gobierno. Actuará como Tesorero Nacional del Sindicato.

Secretari de Comunicació

Secretaria de Comunicación

Pilar Gredilla Fontaneda

Secretari de Comunicació

Custodia y mantiene actualizados los archivos de la documentación sindical, tanto pública como interna, de interés general, así como el registro de bienes y propiedades de la organización.

 • Maestra de Infantil y Primaria
 • Presidente de ANPE Valladolidad desde 2014
 • Presidente de ANPE Castilla y León desde 2006
 • Funciones de la Secretaria de Actas:

  Es la encargada de levantar las actas de los Órganos Colegiados de Gobierno, excepto las del Congreso Sindical, y custodiar todos los libros de actas del Sindicato.

Funcions de la Secretari de Comunicació:

Es la encargada de transmitir a los afiliados y a la opinión pública los acuerdos, iniciativas y posiciones que el Sindicato adopte sobre los diversos temas profesionales y sindicales, así como de potenciar el prestigio y la imagen del Sindicato.

Secretario de Formación

Secretario de Formación

Gumersindo Rodríguez Sáiz

Secretari de Formació

Licenciado en Filología.

 • Funcionario del Cuerpo de Profesores de Secundaria desde 1992.
 • Profesor en el “IES Doctor Fleming” de Oviedo.
 • Miembro de la Junta de Personal Docente desde 2002.
 • Miembro del Consejo Escolar del Principado de Asturias desde 2002.
 • Representante en la Mesa Sectorial de Educación del Principado y en la Mesa General de la Función Pública como FSES.

Funcions del Secretari de Formació:

Es el encargado de programar, coordinar y estimular todas las actividades conducentes a la formación sindical y profesional de los afiliados.

Secretari de Acció Social

Secretario de Acción Social

Pedro Crespo González

Secretari de Acció Social
 • Licenciado en Ciencias Físicas.
 • Presidente de ANPE Canarias desde 2011.
 • Vicepresidente de ANPE Tenerife desde 2002.

Funcions del Secretari de Acció Social:

Es el encargado de prever y desarrollar acciones que pretendan mejoras de tipo social, cultural y de servicios de ocio para los afiliados. Asimismo, la atención a la política sindical hacia los jubilados.

Secretario de Actas

Secretaria de Actas

Esteban Serrano Tamayo

Secretari de Actes

Es Diplomado en Ed. Física

 • Licenciado en Psicopedagogía
 • Diploma de estudios avanzados en Ed. Física y Artística
 • Secretario de Organización en ANPE Madrid

Funcions del Secretari de Actes:

Es la encargada de levantar las actas de los Órganos Colegiados de Gobierno, excepto las del Congreso Sindical, y custodiar todos los libros de actas del Sindicato.Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball