Instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent


29 Oct, 2020

RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent

L'article 3.4 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, preveu que els i les mestres i els professors i professores han de seguir un curs d'iniciació a la tasca docent, durant el primer curs en què hagin estat nomenats i nomenades per a tot un curs escolar en un mateix centre educatiu.

D'altra banda, l'article 3 bis del Decret 133/2001, de 29 de maig, relatiu al període de prova del personal funcionari interí o substitut docent, estableix que, sense perjudici del curs d'iniciació a la tasca docent, el personal funcionari interí o substitut novell ha de superar un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l'exercici docent en els nivells d'ensenyament per als quals s'hagi efectuat el nomenament. Aquest període es realitza, com a màxim, durant els quatre primers mesos d'exercici efectiu de docència, a partir de la primera incorporació a la docència.

Finalment, les persones que hagin estat excloses de la borsa de treball del personal interí docent, com a conseqüència d'un expedient contradictori no disciplinari que conclogui la manca evident de capacitat per a la docència, o per no haver superat el període de prova inicial, poden reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, sempre que ho sol·licitin i superin una prova d'idoneïtat que acrediti que la persona disposa de l'adequada competència docent i capacitació per impartir l'especialitat corresponent, i ha superat les mancances que van justificar l'exclusió de la borsa de treball.

-1 Aprovar les instruccions sobre el curs d'iniciació a la tasca docent del personal interí o substitut docent que consten a l'annex 1.

Curs d'iniciació a la tasca docent

1.1 Durant el primer curs en què obtingui un nomenament d'interinatge o substitució per a tot un curs escolar en un mateix centre educatiu, el personal docent ha de seguir un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.

-2 Aprovar les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que consten a l'annex 2.

Període de prova inicial

El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d'exercici efectiu de docència.

El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat, rebi el personal interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d'un mes.

-3 Aprovar les instruccions sobre la prova d'idoneïtat del personal interí o substitut docent que consten a l'annex 3.

1. Prova d'idoneïtat

Les persones que han estat excloses de la borsa de treball del personal interí docent, com a conseqüència d'un expedient contradictori no disciplinari que conclou la manca evident de capacitat per a la docència, o per no haver superat el període de prova inicial, i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs  des de la seva exclusió, han de superar una prova d'idoneïtat prèvia a l'inici del període de tutoria.

La finalitat de la prova d'idoneïtat és valorar si la persona disposa de l'adequada competència docent i capacitació per impartir l'especialitat corresponent i ha superat les mancances que van justificar l'exclusió de la borsa de treball.

A aquests efectes, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de comunicar a la direcció dels serveis territorials corresponents les dades de les persones que sol·licitin la reincorporació a la borsa de treball de personal interí docent.