Informe Mesa Negociació del Personal Docent no universitari del Ministeri de Educació i FP


30 Abr, 2021

acció-sindical

Informe Mesa Negociació del Personal Docent no universitari del Ministeri de Educació i FP

ASSISTENTS:

  • Pel Ministeri: el Secretari General Tècnic, subdirectors generals i membres del Ministeri d'Educació.
  • Per la part sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIGA i ELA.

1. MODIFICACIONS DEL RD 276/2007 D'INGRÉS I ACCÉS ALS COSSOS DOCENTS.

MINISTERI: plantegen els següents canvis i modificacions de l'RD 276/2007 que es fan necessaris després de l'entrada en vigor de la LOMLOE, així com recollir a la normativa sentències d'òrgans jurisdiccionals i altres temes de caràcter urgent. S'acaba d'obrir la consulta pública prèvia a aquests canvis i, posteriorment, s'elaborarà el text que concreti aquests canvis. Aquesta és, per tant, una primera reunió amb les organitzacions sindicals per analitzar aquests canvis.

Les modificacions que es plantegen són les següents:

  • Determinar les titulacions equivalents, a efectes de docència, per a l'ingrés en el cos de professors d'ensenyament secundari, on s'integren ara les especialitats del cos a extingir de tècnics de Formació Professional. Per a això s'eliminarà l'Annex VI (les titulacions de Tècnic superior i especialista que eren equivalents, a efectes de docència, per al cos de PTFP) i es modificarà l'actual Annex V. Recorden que l'Annex VI seguirà tenint validesa, de manera transitòria, en les oposicions dels propers 3 anys, a l'igual que el professorat interí, com es va acordar. La novetat que es planteja ara, i sobre la qual estan treballant, és que, en l'annex V, per a totes les especialitats d'ensenyament secundari a què al·ludeix l'esmentat Annex, es puguin presentar aspirants amb graus mitjans universitaris (diplomatures, enginyeries tècniques, etc.) sigui el que sigui.
  • Actualització de les nomenclatures dels grups A i B a les d'A1 i A2 recollides en l'EBEP.
  • Proposta de modificació perquè les administracions educatives puguin convocar places amb perfil bilingüe d'una determinada especialitat en què es demani com a requisit la competència lingüística (petició realitzada per la comunitat foral de Navarra, amb l'acord de la resta de CCAA).
  • Modificar la regulació de la fase de pràctiques de tal manera que es permeti nomenar funcionàries de carrera, amb els mateixos efectes que a la resta de funcionaris en pràctiques, a aquelles funcionàries en pràctiques que, per motius relacionats amb la maternitat, no hagin pogut completar la fase de pràctiques i s'hagin vist obligades a endarrerir-la al curs posterior.
  • Modificacions, per sentències judicials, de diferents apartats del barem.

ANPE:

Des d'ANPE, tot i que entenem que només es va a tractar en aquesta reunió les modificacions i canvis plantejats pel Ministeri, i sobre això aniran les nostres aportacions, no volem deixar passar l'oportunitat de tornar a mostrar el nostre rebuig a l'actual sistema d'ingrés i accés regulat en el RD 276/2007 i esperem que, en el futur estatut docent que caldrà negociar en breu, es modifiqui i s'estableixi un nou sistema d'ingrés i accés, més objectiu i millor configurat que l'actual.

Sobre les modificacions que proposa el Ministeri a l'actual RD 276/2007, des d'ANPE plantem el següent:

ACTUALITZACIÓ DE TITULACIONS PER A IMPARTIR FP. SITUACIÓ DEL PROFESSORAT

Pel que fa a la modificació de les titulacions equivalents, a efectes de docència, des d'ANPE no entenem la pressa d'aquesta modificació, ja que, en l'última Taula de negociació, es va acordar una moratòria de 3 anys per poder seguir convocant processos selectius a el cos de professors tècnics de formació professional (PTFP) amb l'actual normativa mantenint, al seu torn, les actuals borses d'interins, que se seguirien conformant amb els mateixos criteris de titulació que fins ara. Per tant, no compartim la necessitat de l'eliminació de l’annex VI en aquest moment. En aquest sentit volem conèixer quan es va a publicar la normativa que reculli aquesta pròrroga.

Ja que parlem dels PTFP, volem aprofitar des d'ANPE per tornar a exigir la negociació immediata de la situació de tot el professorat de PTFP. De fet, és una de les exigències que enviem a el Ministeri en resposta a la seva proposta de calendari de negociació per aquest any. Demanem que aquesta petició es tingui en consideració i es convoqui, el més aviat possible, la Mesa de negociació per abordar el desenvolupament de la disposició addicional onzena de la LOMLOE que afecta aquest professorat.

Per a ANPE, el primer que cal fer és establir, de manera immediata, la normativa necessària perquè es dugui a efecte la integració, en el cos de professors d'ensenyament secundari, de tot aquell professorat, pertanyent al cos de PTFP que estava en possessió del títol de Grau o equivalent a l'entrada en vigor de la LOMLOE. Al costat d'això, s'han de regular al seu torn els procediments que possibilitin, als funcionaris de carrera del cos de PTFP que, no complint amb aquest requisit a la data d'entrada en vigor de la LOMLOE, el puguin complir més endavant i així poder ingressar en el cos de professors d'ensenyament secundari, si ho desitgen.

D'altra banda, cal abordar la situació del professorat del cos de PTFP, que té una titulació de Tècnic superior i especialista, ja que una vegada que passi la moratòria de 3 anys abans al·ludida, quedaran en un incert llimbs jurídics. En la negociació de la seva futura situació, ANPE exigeix que no es vulnerin els seus drets laborals i retributius adquirits, establint un marc jurídic que permeti a aquest professorat seguir impartint docència en els mòduls dels cicles formatius, com ho està fent actualment, a més de la possibilitat de poder obtenir una plaça fixa a través d'un procés selectiu, com ha passat fins ara, i que a més, s'estableixi un complement retributiu, per equiparar-los amb la resta de docents que imparteixen ensenyaments de formació professional.

POSSIBILITAT DE CONVOCAR PLACES A OPOSICIÓ AMB PERFIL BILINGÜE

Des d'ANPE ens sembla raonable i pot ser una solució que en les Ofertes d'Ocupació Pública que es negociïn i acordin en les diferents CCAA es pugui establir que una part d'aquestes places es convoquin amb el requisit de perfil lingüístic. Això ajudarà a CCAA com Navarra, que és d'on parteix la proposta, al fet que la taxa d'interinitat pugui disminuir de manera considerable i sumar, a les places que ja es venen convocant sense perfil bilingüe, altres places, que són ocupades reiteradament per professorat interí ja que no poden ser susceptibles d'incloure-les en les ofertes d'ocupació pública, si així s'acorda en les CCAA. Això ajudarà, al seu torn, a donar estabilitat a les plantilles dels centres educatius amb projectes bilingües.

D'altra banda, des d'ANPE, tornem a exigir el Ministeri que estableixi uns requisits comuns a tot l'Estat, per poder accedir a places amb perfil bilingüe. Cal no oblidar que els cossos docents tenen caràcter estatal i l'accés a aquestes places no pot ser amb requisits diferents com passa fins ara, en funció de la comunitat autònoma a la qual es pretén accedir. A més, el Ministeri hauria de publicar un llistat que homologui, en tot el territori nacional, les titulacions vàlides per acreditar la competència lingüística i que aquesta acreditació no quedi, com fins ara, a criteri de les CCAA.

MODIFICACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES EN ELS CASOS RELACIONATS AMB LA MATERNITAT

Ens sembla bé el que es planteja, però volem anar més enllà. El primer que vam demanar, des d'ANPE, és que s'articulin, amb les CCAA, els procediments necessaris perquè les funcionàries de carrera, que hagin passat per aquesta situació, se'ls reconegui aquest any perdut com a funcionàries de carrera.

  • D'altra banda, portar a terme aquesta mesura també en els casos que, per malaltia greu, també s'ha hagut de posposar la fase de pràctiques a l'any següent. D'altra banda, des d'ANPE demanem al Ministeri que modifiqui l'article 30.2 de l'RD 276/2007 i estableixi que el temps d'exercici de docència en la fase de pràctiques serà d'un màxim d'un trimestre en el cas dels funcionaris en pràctiques que gaudeixin, durant el curs escolar, d'un permís relacionat amb la maternitat o la paternitat, que des d'aquest any tenen la mateixa durada.

A més, des d'ANPE demanem que es reculli que els funcionaris en pràctiques que acreditin una experiència docent com a funcionari interí de, al menys, un curs escolar, estiguin exempts de la fase de pràctiques.

MODIFICACIONS A EL BAREM PER SENTÈNCIES JUDICIALS

Des d'ANPE ens sembla bé que s'incloguin en la norma el que es recull a les diferents sentències judicials, per donar claredat i homogeneïtat als processos selectius a tot l'Estat. Però volem conèixer quines són aquestes modificacions.

MINISTERI: volen tenir una reunió monogràfica sobre el professorat del cos de PTFP i el desenvolupament de la Disposició Addicional Onzena i no tractar-lo en aquesta reunió. Volen tranquil·litzar aquest col·lectiu al què volen donar resposta el més aviat possible. Està en tràmit parlamentari la norma que possibilitarà la pròrroga de 3 anys per poder seguir convocant processos selectius al cos de PTFP i mantenir les actuals borses d'interins. Sobre les modificacions al barem per sentències judicials, estan analitzant les diferents sentències i el seu abast i ja ens donaran més endavant les modificacions que es plantegen. 

2. PRECS I PREGUNTES

ANPE: Demanem que es concreti el més aviat possible, preferiblement en la Taula d'avui, el calendari de negociació per a aquest any i conèixer si el Ministeri ha tingut en compte les propostes enviades per ANPE a aquest.

MINISTERI: només han rebut proposta d'ANPE i l'estan analitzant per poder presentar un document definitiu. Sí que avancen que van a incloure la proposta realitzada per ANPE, com han dit abans, per abordar la situació del PTFP.

 

ANPE, el Sindicat de l'Ensenyament Públic.

#Docentscomtu

Madrid a 29 d'abril de 2021