Acreditació per ocupar llocs específics amb perfil professional (Adjudicacions Provisionals)


20 May, 2021

perfils

Acreditació per ocupar llocs específics amb perfil professional

Per poder ser destinat en algun dels llocs específics amb perfil professional cal acreditar, a més de l'especialitat del lloc de treball, els requisits específics de capacitació professional corresponent al perfil del lloc, i que són els que regula la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril.

L'acreditació d'un perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de l'adjudicació, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

L'acreditació per ocupar llocs del perfil professional de docència de dues especialitats a l'ESO no consta com a tal en l'expedient, sinó que el professorat que té reconegudes dues especialitats està acreditat per ocupar aquests llocs de treball. En el cas del professorat funcionari de carrera o en pràctiques dels cossos d'ensenyament secundari, una de les dues especialitats ha de ser l'obtinguda en procés selectiu (especialitat titular).

Qui pot acreditar perfils professionals?

Aquest procediment s'adreça al personal docent funcionari de carrera dependent del Departament d'Educació, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats.

Malgrat que la sol·licitud d’acreditació d’un o més perfils professional es pot demanar en qualsevol moment del curs, perquè tingui efecte en l’actual procediment de destinacions provisionals, s’haurà de sol·licitar abans del 31 de maig de 2021.

Més informació