Concurs de mèrits per a la provisió de vacants a l’IOC en comissió de serveis


03 Feb, 2022

ioc

 

El Decret 57/2020, de 19 de maig, crea l'Institut Obert de Catalunya (IOC) per a la impartició específica dels ensenyaments no universitaris en la modalitat d'educació no presencial, i estableix la seva regulació.

L'article 25 del Decret, relatiu al sistema de provisió dels llocs de treball docents, estableix que els llocs de treball de la plantilla docent de l'IOC es proveeixen mitjançant convocatòria pública pel procediment de concurs específic.

Es convoca concurs de mèrits per seleccionar persones funcionàries docents que, reunint els requisits establerts a l'article 25 del Decret 57/2020, de 19 de maig, de l'Institut Obert de Catalunya, puguin ocupar temporalment, en comissió de serveis, els llocs vacants que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Requisits de participació

Pot participar en el procediment de provisió les persones funcionàries de carrera que compleixin els requisits específics següents:

a) Pertànyer al cos docent del lloc de treball convocat.

b) Acreditar 5 anys d'exercici de la docència presencial en ensenyaments no universitaris del sistema educatiu.

c) Acreditar 3 anys d'exercici de la docència presencial en el cos docent i en l'especialitat corresponent al lloc convocat.

d) Tenir reconegut el perfil professional de competència digital docent.

e) Presentar un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s'opta, vinculat al projecte educatiu del centre, segons el que s'estableix a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Més informació:

RESOLUCIÓ EDU/172/2022, de 31 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l'Institut Obert de Catalunya.