Modificació de les bases que regulen les convocatòries de la Borsa de Personal Docent


14 Jun, 2022

borsa

RESOLUCIÓ EDU/1811/2022, de 8 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2021-2022 (DOGC núm. 8457, de 14.7.2021).

D'acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, així com el Pla de promoció de la llengua catalana als centres educatius, i amb l'objectiu de reforçar el coneixement i l'ús del català, es considera necessari modificar les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits aprovades per la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol.

Resolc:

-1 Modificar l'apartat 1.1 de l'Annex 3. Barem i documents justificatius dels mèrits, de la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, que queda redactat de la manera següent:

1.1 Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu:0,4 punts màxim 15 punts.

A aquests efectes, també computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d'infants, com a professorat d'estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic i com a professorat del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Documents justificatius: còpia del nomenament o contracte, o certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació o bé pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació sigui emesa d'acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Els serveis prestats en centres dependents del Departament d'Educació es valoren d'acord amb les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació i els participants no han d'aportar cap document justificatiu.

Per als serveis prestats fora del Departament d'Educació s'ha d'acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d'empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.”.

-2 Afegir un nou apartat al punt 2. Formació acadèmica de l'Annex 3. Barem i documents justificatius dels mèrits, de la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, amb el redactat següent:

2.5 Acreditació del domini de la llengua catalana corresponent al nivell C2 del MECR: 5 punts.

Documents justificatius: Còpia del títol o certificat acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.”.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 8 de juny de 2022

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació