Reial Decret 800/2022, pel qual es regula la integració dels PTFP en el cos de secundària


06 Oct, 2022

Reial Decret 800/2022, de 4 d'octubre, pel qual es regula la integració del professorat del cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional en el cos de Professors d'Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat d'ensenyaments no universitaris.

Les administracions educatives hauran d' efectuar una convocatòria pública perquè el professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de Formació Professional que reuneixi els requisits i compleixi les condicions establertes, pugui integrar-se en el Cos de Professors d' Ensenyament Secundari.

El professorat que reuneixi els requisits i compleixi les condicions establertes, haurà de demanar-ho expressament en el termini que es determini en la convocatòria que efectuï l' administració educativa en la qual li correspongui, i estar en possessió o en condicions d' obtenir la titulació acadèmica exigida abans de la finalització del termini de sol·licitud en la forma que la convocatòria disposi.

El professorat del cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional que reunís els requisits amb posterioritat a la finalització del termini establert a la convocatòria, o bé no hagués sol·licitat la integració dins aquest termini, podrà sol·licitar-ho amb posterioritat a l'administració educativa que li correspongui, fins al 19 de gener de 2026.

Les resolucions estimatòries de les sol·licituds d'integració que hagin estat presentades en el termini establert en la convocatòria de la corresponent administració educativa, produiran efectes des del 19 de gener de 2021 per al personal funcionari que a aquesta data complís les condicions establertes. Per al personal funcionari que només complís aquestes condicions amb posterioritat al 19 de gener de 2021, els efectes es retrotrauran exclusivament al moment en què aquestes es complissin. Per al professorat que hagués ingressat en el cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional amb posterioritat al 19 de gener de 2021 i se li hagués estimat la seva sol·licitud d'integració, la data d'efectes serà la corresponent a la que figuri en el seu nomenament en el cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional.

Consulta en el següent enllaç, la valoració que fem des d'ANPE.