REDUCCIÓ HORA LECTIVA GENER DE 2023


25 Oct, 2022

 

REDUCCIÓ HORA LECTIVA ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2023

La dotació de plantilla addicional que s’incorporarà als centres per cobrir la reducció d’aquesta hora lectiva serà de 3.566 professionals.

Del 25 d’octubre al 16 de novembre els equips directius podran demanar les especialitats que necessiten als tècnics de plantilles del ST/CEB.

Els nomenaments seran telemàtics, a partir del 12 de desembre i amb efectes a l’1 de gener de 2023 per a les vacants i 9 de gener per a les substitucions. Seran nomenaments de places ordinàries i es permetran excepcionalment entrevistes en el cas de CMC. No hi haurà topalls per a les demandes de mitja jornada per respectar especialitats. Els nomenaments vigents seran irrenunciables.

En les orientacions caldrà respectar les assignacions de tutories i les especialitats. En la mesura del possible s’ha de comptar amb les mitges jornades ja existents en el centre.

La reducció d’hora lectiva afectarà tot el personal.

1) A les escoles, CEE i CFA cal garantir:

 • Mantenir l’assignació de les hores d’especialitat del personal especialista
 • Mantenir l’assignació de tutories
 • Prioritzar el suport a educació infantil i cicle inicial
 • Prioritzar l’atenció a les aules amb infants amb especials necessitats d’atenció educativa

Propostes organitzatives:

 • Cobrir els desdoblaments i/o els suports amb les noves dotacions
 • Redistribuir les hores lectives de l’esbarjo
 • Redistribuir hores de codocència en franges globalitzades

2) Als instituts i CFA cal garantir:

 • Mantenir l’assignació de tutories
 • Prioritzar el suport a l’educació secundària obligatòria
 • Prioritzar l’atenció a les aules amb alumnes amb especials necessitats d’atenció educativa
 • Vetllar perquè la redistribució de matèries impliqui els mínims canvis a l’equip docent de cada curs
 • En matèries que imparteixen dos docents, cal vetllar per la coordinació entre ells
 • Tenir en compte totes les especialitats que té reconegudes el personal docent

Propostes organitzatives:

 • Redistribuir prioritàriament aquelles propostes que impliquin una càrrega lectiva menor
 • (speakings, laboratori, desdoblament d'una hora, cotutoria...)
 • Assignar les optatives trimestrals o quadrimestrals a docents diferents
 • Redistribuir les hores de codocència en projectes o treballs de síntesi
 • Segmentar les matèries de 4h o 3h (que passin a 3+1 o 2+1) i vetllar per la coordinació pedagògica entre els dos docents implicats

Tota la informació: Web del Departament

ANPE Catalunya valora la implantació d’aquesta mesura perquè implicarà la contractació de 3.566 nous docents, però lamenta que s’hagi d’haver d’aplicar al mes de gener perquè implicarà una gran feinada per als equips directius i canvis d’horaris per a molts docents. Entenem que s’hauria d’haver fet al setembre, perquè mesures com aquestes s’han de meditar molt bé i s’han de portar a terme en el temps que menys distorsioni el bon funcionament dels centres.

I li recordem al Departament que urgeix ja el retorn del primer estadi als 6 anys i la reducció de dues hores lectives per al professorat major de 55 anys per tal que les pugui gaudir ja a l’inici del curs 2023/24.