El Departament mou fitxa: Estadis, Majors 55 anys, Integració i Equiparació PTPF


23 Ene, 2023

1. Recuperació del 1r. estadi als 6 anys

“Els docents que no han assolit el primer estadi, per no tenir nou anys de serveis prestats però en tinguin sis anys o més, podran sol·licitar el reconeixement del primer estadi a partir del novembre de 2023. Així mateix els docents que no han assolit el segon estadi per no tenir quinze anys de serveis prestats però en tinguin dotze anys o més podran sol·licitar el reconeixement del segon estadi a partir del novembre de 2023. Les persones que tinguin 18 anys de serveis prestats poden sol·licitar el reconeixement del tercer estadi a partir del moment en què compleixin aquest requisit.”

Davant la demanda de recuperar tot el que es va desar de cobrar per l’aplicació d’aquesta retallada, el Departament proposa: “Pel que fa a les quantitats no percebudes des de la publicació de l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període2012-2015 i fins el desembre de 2023, se’n disposarà el seu retorn, un cop hi hagi disponibilitat pressupostària adient”.

2. Curs 2024-2025: Reducció dues hores lectives per al personal major de 55 anys

3. Integració dels PTFP al Cos de Professors d’Ensenyaments Secundari:

“Durant l’any 2023, integració del Professorat Tècnic de Formació Professional (PT) al cos de Professorat d’Ensenyaments Secundari (PS) i equiparació salarial amb efectes de l’entrada en vigor de la LOMLOE.”

  • Esborrany de convocatòria de la integració de PT a PS el mes de març de 2023, que inclogui tant interins com funcionaris, amb titulació universitària.
  • Publicació de la convocatòria durant el mes d’abril de 2023.
  • Habilitar una aplicació informàtica per tal que els aspirants no hagin de presentar la titulació si aquesta ja consta a l’ATRI.
  • Pagament dels endarreriments a la nòmina del mes de setembre de 2023.

4) Equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics d’FP i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny:

“Establir un complement retributiu per al professorat del cos de professors tècnics d’FP que no es puguin integrar al cos de professors d’ensenyament secundari per motiu de la seva titulació amb efectes de l’1 de gener de 2023.

“Establir un complement retributiu per al professorat del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny equiparable a les retribucions que perceben els docents del cos de professors d’arts plàstiques i disseny amb efectes de l’1 de gener de 2023.”

Davant la darrera proposta de l’Administració, ANPE pensa que és el moment d’arribar a un acord ja! Portem molts anys sense cap concessió per part del Departament, (excepte l'hora lectiva menys, tard i malament) i creiem que ha arribat l’hora de negociar i acceptar aquestes propostes. Només caldria aconseguir que la reducció de 2 hores lectives per als majors de 55 anys fos implementada el curs 23-24.

#anpeelvalordelaindependencia #anpecatalunya #anpeambtu