Publicació al DOGC de les llistes de persones seleccionades en el Concurs de Mèrits. Renúncies


22 Jun, 2023

RESOLUCIÓ EDU/2197/2023, de 19 de juny, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost.

1. Fer públiques les llistes de les persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, que consten a l'annex.

En aquestes llistes figuren les persones aspirants, per cossos i especialitats, que han superat el procediment selectiu, ordenades per la puntuació obtinguda.

2. D'acord amb les declaracions responsables i els requisits de participació al·legats a la sol·licitud de participació, el Departament d'Educació farà les comprovacions oportunes, mitjançant les plataformes d'interoperabilitat. En cas que alguna dada no es pugui verificar, es requerirà la documentació acreditativa a la persona interessada.

La data de presa de possessió de la destinació adjudicada tindrà efectes administratius d'1 de setembre de 2023. Les persones que en el termini dels cinc dies hàbils següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

Felicitats a tots/es els seleccionats/des!

Atenció!

En aquest llistat continuen apareixent companys/es que ja havien renunciat a la plaça aconseguida a Catalunya. Aquestes renúncies encara no han estat tramitades pel Departament i en conseqüència tornen a sortir com a aspirant seleccionat. 

Posats en contacte amb el Departament, han dit que no cal fer res més; que aniran tramitant les renúncies i que només cal presentar una.

Sabem l'angoixa que aquesta no tramitació està generant entre tots els aspirants per les possibles conseqüències que aquest nou error els pugui ocasionar, si continuen sense fer les coses bé i abans d'enviar el llistat al Ministeri. Per aquesta raó, us adjuntem un model del recurs de reposició, que malgrat no és necessari, potser que us porti certa tranquil.litat, i l'enllaç on haureu de presentar aquest recurs telemàticament.

 

dogc.-aspirants-seleccionats
recurs-de-reposiciÓ-renÚncies-no-tramitades