El professorat, davant un curs amb molts reptes pendents


12 Sep, 2023

ANPE EXIGEIX ABORDAR AQUEST CURS ELS REPTES PENDENTS DEL PROFESSORAT

•             El sindicat recorda al Ministeri que, tot i estar en funcions, ha de continuar amb el calendari de la LOMLOE, començant pel desenvolupament d'un Estatut Docent.

•             L'organització planteja els desafiaments i mesures que haurà d'afrontar el futur Govern de manera urgent per reduir el fracàs i l'abandonament escolar i disminuir les diferències entre territoris.

 

El nou curs escolar ha donat començament en un complex escenari educatiu marcat per la plena implantació curricular de la LOMLOE. ANPE, el sindicat més representatiu de la funció pública docent, considera que aquesta incorporació ha d'anar acompanyada d'una disminució dràstica de les tasques burocràtiques del professorat, que estan afectant notablement la tasca docent.

En un context de creixent tendència a derivar als centres escolars la recerca de solucions a una àmplia varietat de problemes socials que sobrepassen l'àmbit educatiu, per a ANPE resulta imprescindible la coordinació i participació directa de les diferents administracions.

L'organització sindical sosté que la situació d'interinitat del Govern no pot ser excusa per frenar el calendari, desenvolupament i implantació de la LOMLOE. Al seu parer, el Ministeri d'Educació, en col·laboració amb les comunitats autònomes, ha d'emprendre les actuacions necessàries encaminades a assolir diferents objectius prioritaris. Un d'ells és l'augment progressiu de les places públiques i gratuïtes en l'educació de 0 a 3 anys, assegurant una dotació suficient d'especialistes d'infantil. També destaca el de dotar els centres de recursos i mitjans necessaris, tant humans com materials, per a l' escolarització d'alumnat amb necessitats educatives especials, per tal d'atendre en les millors condicions l'alumnat amb discapacitat i possibilitar que els centres de referència i suport per als centres ordinaris, que assenyala la LOMLOE, funcionin com a tals.

És important per a ANPE que es negociï un nou disseny de la professió docent, tal com estableix la llei pròpia llei orgànica educativa per al seu primer any de vigència –objectiu que acumula, per tant, un retard de més d'any i mig–. En aquest sentit, el sindicat veu prioritari atendre la reivindicació històrica del professorat d' elaborar un Estatut Docent que reguli la professió des de la formació inicial fins a la jubilació, amb l' establiment d' una carrera professional. Així mateix, considera urgent que s'avanci en el desplegament de la Llei de formació professional i en els aspectes encara per resoldre relacionats amb la integració del professorat del cos a extingir de professors tècnics d'FP.

Propostes al futur govern

ANPE assenyala que el nou Govern, una vegada constituït, ha d'abordar els reptes prioritaris del sistema educatiu. El primer, subratlla, és cohesionar el sistema educatiu impulsant l'ensenyament públic com a eix vertebrador de l'educació. L' organització sindical insta els responsables polítics a la recerca de consens per assolir, amb la inexcusable participació del professorat, un acord de mínims que doti de la necessària estabilitat i perdurabilitat al sistema educatiu i permeti posar fi a la bretxa entre comunitats autònomes, disminuir l' elevada taxa d' abandonament escolar i millorar el rendiment de l' alumnat.

Un altre dels reptes és abordar la imprescindible disminució de les ràtios màximes d'alumnes per aula, que, per a ANPE, possibilitaria un ensenyament i atenció més individualitzades i, per tant, una millora de la qualitat del sistema educatiu. L'àmplia diversitat de les aules, les necessitats d' inclusió educativa en els centres i l'exigència de millorar el treball dels docents són factors que, sota el seu criteri, fan necessari abordar aquesta problemàtica. De forma paral·lela, el sindicat advoca per reduir l'horari lectiu del professorat, cosa que –recalca– redundaria en una millor atenció individualitzada a l'alumnat. Per això, demana la modificació amb aquesta finalitat de la Llei 4/2019, de millora de les condicions per a l'acompliment de la docència i l'ensenyament en l'àmbit de l'educació no universitària, i que es redueixi el nombre màxim d'hores lectives setmanals de docència directa amb l'alumnat per al professorat de tot l'Estat.

De la mateixa manera, ANPE reclama la recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu acumulada pel personal docent des de la dràstica reducció salarial de 2010, notablement incrementada amb la pujada de la inflació durant aquest últim any, així com l'establiment d'una clàusula de revisió salarial en funció de l'IPC que impedeixi futures pèrdues. També insta a revisar de manera urgent el concurs general de trasllats amb la finalitat d' abordar els canvis necessaris per millorar la mobilitat del professorat, així com a potenciar el compromís de les administracions competents per abordar el greu problema de la salut mental en els centres educatius, garantint la presència d'una infermeria escolar i la participació de personal especialitzat en aquest àmbit.

En el context actual, l'organització sindical creu fonamental planificar de forma coordinada amb la resta d' administracions l'adaptació climàtica dels centres, d' acord amb un estudi previ de les necessitats de cadascun d' ells per garantir una òptima climatització i sostenibilitat energètica de les aules. Així mateix, urgeix a impulsar la promulgació de la Llei d' ensenyaments artístics, la tramitació parlamentària de la qual va quedar paralitzada amb l' avançament electoral.

Per a ANPE és fonamental que el Ministeri d'Educació i FP escolti el professorat, així com que lideri i acordi, juntament amb les comunitats autònomes, la posada en marxa de totes aquestes mesures per enfortir el sistema educatiu, pal·liar les diferències existents entre territoris i garantir que el dret a una educació de qualitat sigui una realitat.

12 de setembre de 2023