Adjudicacions d'estiu Funcionaris de carrera. Comissions de Servei


28 May, 2019

Adjudicacions d’estiu Funcionaris de carrera

 

Accés a la sol.licitud (amb identificació XTEC)

Accés a la sol.licitud ( amb identificació ATRI)

 

Comissions de servei:

9.4. Sol·licituds de comissió de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d'Educació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d'elecció (fase 5 de la base 5), sens perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d'un o més centres.

a) Motius

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d'elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2019, pels motius següents:

1. Finalitzar el mandat de director/a d'un centre amb data 30 de juny de 2019.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que el curs 2019-2020 tingui la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i, per tant, se'n pot al·legar més d'un. Malgrat que es reuneixi més d'un motiu, l'ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat per l'Administració que compleixen aquests supòsits.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d'indicar a la sol·licitud i ha de presentar, dins el mateix període de presentació de sol·licituds, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials hagi estimat la seva sol·licitud, d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat degudament la persona interessada, així com i amb d'altres dades que puguin ser rellevants.

 

Resolució EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 7876, de 16.5.2019)