Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)


05 Jun, 2019

Propostes de les direccions de destinacions provisionals

El procediment d’adjudicacions provisionals per al professorat de centres docents públics amb efectes d’1 de setembre de 2019 es regula mitjançant la Resolució EDU/1259/2019. El procediment i formalització de les propostes per part de les direccions dels centres es regula, específicament, a la base 6 de l’annex 1.

Les diferents modalitats de propostes de les direccions dels centres previstes han de ser degudament motivades i amb la valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre, i amb la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de reunir els requisits per ocupar el lloc de treball i es tindran en compte, entre altres criteris:

  • l’experiència docent acreditada,
  • la formació acadèmica i permanent i
  • l’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

 

Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d'educació especial, s’entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2018-2019 han exercit un mínim de quatre mesos al mateix centre (els interins durant un mínim de quatre mesos i han de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En cas contrari, la direcció del centre, per poder formalitzar proposta sobre un nou docent, ha d’aplicar el procediment específic que s’indica a continuació.

A. Procediment específic amb requisit d’entrevista, previ a la proposta de nou professorat al centre el curs 2019-2020

  • llocs de treball específics amb perfil professional,
  • llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d'educació especial

B. Procediment general de formalització informàtica de la proposta

Per tal de formalitzar la proposta, tant en el supòsit que s’hagi emprat el procediment específic amb requisit d’entrevista com si la proposta recau sobre un/a docent que ja ha exercit al centre el curs 2018-2019, les direccions dels centres han d’accedir a l’aplicació informàtica disponible en aquesta pàgina i emplenar la sol·licitud. Per accedir a l’aplicació, a més d’emprar l’usuari i contrasenya corporatius (usuari ATRI), cal que tinguin vigent el nomenament durant el termini de presentació telemàtica de la proposta.

Termini de formalització de les propostes: del 6 al 20 de juny de 2019

Més informació

Entrevista prèvia. Sol·licitud

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model que s'indica:

Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu. Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Termini de presentació: del 4 al 7 de juny de 2019

Formulari: Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment

Llocs de treball vacants per àrees territorials

Les entrevistes tindran lloc des de l' 11 fins al 18 de juny.