Publicació d'una nova llista definitiva d'admesos a la Borsa de Personal Docent


17 Abr, 2020

Resolució de 17 d’abril de 2020per la qual es resol la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març.

Amb aquesta Resolució, el Departament reconeix que… atès que s’han detectat errors materials significatius en el còmput dels mèrits d’una part important dels participants, un cop han estat esmenats, s’ha de publicar de nou la llista definitiva d’admesos i exclosos a la borsa de treball docent, avui mateix (17 d'abril).

Esperem que aquesta vegada la baremació sí s’hagi fet correctament i manifestem el nostre malestar per la nova forma d’actuar del Departament, publicant una llista definitiva sense donar opció a un termini per a reclamacions, emplaçant als participants a interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat o, potestativament, un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, procediments que inevitablement es dilaten en el temps.

Realment, creiem que el Departament ho pot fer millor, es tracta només de, com sempre, establir uns terminis per a possibles reclamacions.   

Accés a l’aplicatiu