Adjudicacions de destinacions provisionals (inclou Comissions de Servei)


20 May, 2020

Adjudicacions de destinacions provisionals

 

Resolució EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 8137, de 20.5.2020)

  • Presentació de sol·licituds del personal interí: del 26 de maig al 4 de juny de 2020
  • Presentació de sol·licituds de funcionaris de carrera i en pràctiques: del 8 al 17 de juny de 2020
  • Presentació de sol·licituds de professors acollits a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020
  • Propostes de les direccions dels centres: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020
  • Publicació de la resolució provisional: juliol de 2020
  • Publicació de la resolució definitiva: juliol de 2020

 

Destinacions provisionals per al curs 2020-2021

En aquest enllaç Web del Departament trobareu informació sobre:

Participació

Llocs que s'adjudiquen

Acreditació de perfils professionals

Funcionaris de carrera i en pràctiques

Personal interí

Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

Propostes de les direccions dels centres

Suport i incidències

Calendari

Normativa

Important!  Preguntes més freqüents

Resum de la Resolució

Les mesures excepcionals que s'adoptin en relació a la gestió de la pandèmia generada pel COVID19 poden afectar la tramitació de procediment que regula aquesta resolució. En conseqüència, aquesta tramitació es podrà formalitzar tant de manera presencial com a distància, sempre que, en aquest últim cas, s'asseguri per mitjans electrònics la identitat de les unitats o persones que la realitza, el contingut de les seves manifestacions, així com la interactivitat i la intercomunicació. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids l'e-valisa, la signatura electrònica, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències. En qualsevol cas, s'hauran de respectar les directrius que s'estableixin en relació a l'estat d'alarma i la crisi sanitària.

1. Participants: personal docent funcionari de carrera, en pràctiques i interí *

* També pot participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d'agost de 2020 hi hagi prestat serveis en centres i / o serveis educatius públics dependents de el Departament d'Educació, que compleixin tots els requisits en el moment de l'adjudicació, inclòs el personal interí que hagi participat en la convocatòria per accedir a la borsa convocada per la Resolució EDU / 778/2019, de 22 de març, que hagi prestat serveis a 31 d'agost de 2020 i compleixi tots els requisits en el mateix termini indicat.

a) Participació obligatòria. Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'2020.01.09, amb independència de gaudir d'una llicència (de formació, sindical, etc.) o d'una excedència per cura de fill o de familiar. També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que ha superat el procés selectiu, excepte que tingui concedit l'ajornament de la fase de pràctiques.

b) Participació voluntària.

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents a el de la seva destinació definitiva i el professorat interí.

2. Criteris d'adjudicació de les peticions

L'adjudicació de destinació es realitza d'acord amb l'ordre de peticions (centre, municipi, zona o comarca) que hagi formulat el / la participant.

En les peticions col·lectives (genèriques) de municipi, zona o comarca no s'adjudiquen llocs de treball en centres i aules de formació de persones adultes, ni en centres de màxima complexitat, ni en centres d'educació especial.

En aquestes peticions col·lectives, els centres s'adjudiquen d'acord amb l'ordre en què consten en els annexos 5 i 6 d'aquesta Resolució.

En l'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

3. Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació

El professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí que participi en els procediments que regula aquesta resolució ha de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a l'efecte, a través de la pàgina de el Departament d'Educació.

4. Peticions

En la fase d'elecció de procediment general d'adjudicació de destinacions a llocs de dedicació completa, el personal interí ha de fer constar a la sol·licitud, necessàriament, un mínim de trenta peticions (centres, municipis, zones i comarques).

Voluntàriament es pot formular fins a seixanta peticions.

5. El professorat interí de la borsa de treball pot participar en aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2020-2021 per una de les dues modalitats següents, que ha d'indicar en la seva sol·licitud:

1. A llocs de treball de dedicació completa

2. A llocs de treball de mitja dedicació

Annex 2 Bases de la modalitat i de procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí en llocs de mitja dedicació

Annex 5: codis de centres a l'efecte de destinació dels col·lectius de el cos de mestres. Annex 6: codis de centres a l'efecte de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial.

Annex 7: codis de comarques.