Instruccions per a l'obertura dels centres i Declaració responsable


22 May, 2020

reobertura-centres

El Pla d’obertura de centres educatius en f​​ase 2 ​de desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel qu​e fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.​

Cada centre haurà d'elaborar el seu pla d'obertura amb l'acompanyament de la Inspecció educativa previ a l'inici de les activitats presencials amb alumnes. Aquest pla d’obertura propi ha de tenir en compte els aspectes que es detallen en les Instruccions per a l'organitz​​ació de l'obertura dels centres educatius.

 

Atenció, PERSONAL DEL CENTRE: PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.

El centre ha de planificar l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme.

Les direccions dels centres hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials.

Prèviament, les direccions dels centres públics de titularitat del Departament hauran de:

Donar d’alta a tots els treballadors del centre al GUAC fent servir aquest l’enllaç.

Al GUAC caldrà seleccionar totes els professionals del centre, entrar a la pestanya autoritzacions i marcar la casella de verificació que apareix al costat de PRESÈNCIA COVID-19.

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la declaració responsable mitjançant aquest enllaç:

L’accés a aquesta web es farà mitjançant usuari GICAR.

La direcció dels centres podran respondre la Declaració Responsable accedint directament a aquest enllaç.

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys.

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny.

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. Els centres d’una titularitat diferent a la de la Generalitat de Catalunya determinaran els seus propis procediments per a fer efectiva la normativa vigent en aquesta matèria.

 

declaració-responsable-enfront-el-covid-20200512-