Calendari i Novetats Oposicions 2020


09 Jun, 2020

El DOGC d'avui dimarts dia 9 de juny publica la RESOLUCIÓ EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Entre els aspectes més destacables s'estableix que:

  1. Els tribunals podrán convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.
  2. El procediment selectiu comença el dia 4 de setembre de 2020, a les 16 hores, a la seu del tribunal assignat a cada aspirant, en què es realitza, amb caràcter previ, la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixement de la llengua catalana.
  3. El dia 5 de setembre de 2020, a les 10 hores, es realitza l'acte de presentació davant el tribunal assignat per a cada cos i especialitat i a continuació, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, es pot iniciar la fase d'oposició dels procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves especialitats. En aquest acte s’ha de lliurar un exemplar de la programació didàctica en format paper al tribunal.
  4. Amb anterioritat al dia de l'acte de presentació i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de publicar al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i a la pàgina web del Departament d'Educació, la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta llista han de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen les proves de llengües, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.
  5. El procediment selectiu ha de finalitzar abans del 31 de gener de 2021, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.
modif.-convocatòria-concurs-oposició-accés-func