ANPE EXIGEIX AL GOVERN QUE GARANTEIXI EL MANTENIMENT DE MUFACE I L'ACTUAL COBERTURA SANITÀRIA QUE PRESTA ALS FUNCIONARIS


17 Jul, 2020

ANPE EXIGEIX AL GOVERN QUE GARANTEIXI EL MANTENIMENT DE MUFACE I L'ACTUAL COBERTURA SANITÀRIA QUE PRESTA ALS FUNCIONARIS

Davant l'anunci del Ministeri de Sanitat d'abordar el finançament de les Mútues i la previsible repercussió que aquesta mesura pot tenir en l'actual cobertura sanitària dels funcionaris docents, ANPE sol·licita el manteniment de la cobertura sanitària amb el personal funcionari docent establida en l'actualitat.

En un escenari complex i incert, com a conseqüència de la pandèmia a nivell mundial i la dura experiència viscuda al nostre país, no sembla que el moment ni les condicions siguin les idònies per recarregar encara més el sistema públic de salut. El document "Pla d'acció per a la transformació de sistema nacional de salut en l'era post-covid19", de data 14 de juliol de 2020, contempla accions o actuacions que poden perjudicar greument les actuals condicions assistencials sanitàries dels funcionaris docents.

El Reial Decret de el 22 d'abril incloïa ja el traspàs de les competències relatives de Muface a la Seguretat Social, i en aquests dies, s'ha conegut l'esborrany d'un pla d'acció per a la transformació de sistema nacional de salut en l'era post- COVID19, anunciant la intenció d'abordar el finançament de les mútues.

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) és l'organisme públic encarregat de prestar assistència sanitària i social al col·lectiu de funcionaris, alhora que descongestiona el sistema sanitari públic i facilita l'assistència sanitària de la població.

Les dades parlen per si soles: El 80% dels funcionaris trien l'atenció en el sistema privat. Aquest percentatge reflecteix el grau de satisfacció d'aquest model on l'Estat manté les funcions de regular i finançar les prestacions.

L'altra dada és que la prima mitjana de Muface es va situar en 2018 al voltant de 883 euros anuals per assegurat, mentre que la despesa sanitària pública per càpita d'aquest mateix any va ser de 1.224 euros (sense incloure la despesa farmacèutica ni la despesa destinada a mutualitats), fet que suposa un estalvi de 341 euros per mutualista per a l'Administració. Per tant, Muface aporta un estalvi econòmic a les arques públiques.

ANPE exigeix ​​al Govern que garanteixi l'actual cobertura sanitària per als funcionaris pertanyents a Muface. L'Estat té com un dels seus principals deures i obligacions garantir per als seus funcionaris els millors serveis sanitaris i aquests no s'haurien de veure afectats un cop més per qüestions d'índole ideològica molt allunyades de les veritables necessitats reals de la població, concretament la dels funcionaris. ANPE valora satisfactòriament la cobertura social i sanitària que presta Muface als funcionaris i, concretament, al col·lectiu docent.