Obertura de la Borsa de Personal Docent


27 Jul, 2020

S'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

L'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, els serveis territorials convoquen les especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds. La relació d’especialitats es pot modificar els dies 1 i 15 de cada mes, segons les necessitats que es produeixin.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Presentació de sol·licituds i documentació: Del 28 de juliol de 2020 fins al 17 de febrer de 2021

 

DOGC-DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1792/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/720/2019, de 21 de març, s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

El punt 2 de la Resolució esmentada delega en el titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la competència per convocar i resoldre els concursos de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, així com per determinar les especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cada servei territorial.

Per això,

Resolc:

-1 Convocatòria

S'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

La relació d'especialitats dels cossos docents per a les quals es requereix disposar de persones candidates en cada servei territorial, es fa pública al web del Departament d'Educació i dels serveis territorials. L'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, els serveis territorials convoquen les especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds. A partir d'aquest moment, la relació d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cada servei territorial es pot modificar els dies 1 i 15 de cada mes, segons les necessitats que es produeixin.

En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu del servei territorial corresponent, el termini s'entén prorrogat al dia hàbil següent.

-2 Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

-3 Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en formar part de la borsa que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores, poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa del seu compliment, des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al web del Departament d'Educació fins al 17 de febrer de 2021.

Sense perjudici del que estableix el punt 4, les persones aspirants han de reunir els requisits en el moment de la presentació de la sol·licitud i els han de justificar davant dels serveis territorials de l'àrea territorial demanada com a preferent, presentant la documentació que s'estableix a l'annex 2 de la Resolució EDU/720/2019, de 21 de març, durant el termini de presentació de sol·licituds.

La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d'Educació. S'hi ha d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya i emplenar d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació.

Per tal de fer el seguiment del procediment d'accés, les persones candidates han de consultar l'aplicació i comprovar l'estat de la seva sol·licitud. Amb aquesta consulta també s'obté informació sobre la documentació acreditativa d'algun requisit que estigui pendent de presentació.

Les persones participants que a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds no hagin aportat tota la documentació justificativa, es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.

-4 Participació condicionada

Excepcionalment, en els supòsits de manca de persones candidates en una determinada especialitat docent i territori, es pot determinar que també s'admetin les sol·licituds de les persones que es trobin en algun dels casos següents:

a) Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta.

b) Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta, abans de la fi del curs 2022-2023.

L'incompliment de l'obtenció i presentació d'aquesta titulació dins el termini establert, determina l'exclusió automàtica de la borsa de treball del personal interí docent.

En el cas que s'accedeixi a la borsa per aquesta via, l'ordre de prioritat en l'assignació de destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits, i té en compte les persones incloses en l'apartat a) per davant de les incloses en l'apartat b).

-5 El director general de Professorat i Personal de Centres Públics resol la convocatòria mitjançant una resolució que s'ha de publicar al web del Departament, que conté la llista baremada provisional de persones que han accedit a la borsa de treball de personal interí docent i la llista de persones excloses. La resolució ha d'indicar el termini per presentar reclamacions, l'òrgan davant del qual es podran presentar i el mitjà per fer-ho.

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions, el director general de Professorat i Personal de Centres Públics resol la convocatòria mitjançant una resolució que s'ha de publicar al web del Departament, que conté la llista baremada definitiva de persones que han accedit a la borsa de treball de personal interí docent i la llista de persones excloses. Amb la publicació es considera efectuada la notificació a les persones interessades.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de juliol de 2020

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

dogc-núm.-8186---27.7.2020