ANPE DENUNCIA LA FALTA DE DIÀLEG I DE NEGOCIACIÓ DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP EN L'ELABORACIÓ I TRAMITAC


12 Nov, 2020

 

ANPE DENUNCIA, UN COP MÉS, LA FALTA DE DIÀLEG I DE NEGOCIACIÓ PER PART DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP, EN L'ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA LOMLOE.

Ahir va tenir lloc una Taula de Negociació on el Ministeri només va comunicar als sindicats l'estat de tramitació de la nova llei. Una Taula que arriba tard i perd el seu veritable objectiu incomplint l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) en el que a negociació col·lectiva es refereix..

L'absència de diàleg, pel que fa al conjunt de modificacions que s'introdueixen en el marc normatiu actual, unit a la manca de negociació, en tot el que afecta a les condicions laborals del professorat, han estat la tònica general durant el procés de tramitació de la LOMLOE des de l’inici fins a l'actualitat.

ANPE ha exigit reiteradament ​​abordar la situació del professorat des d'una dimensió global i conjunta i no amb mesures parcials i aïllades, debatent tot el que té a veure amb els canvis de la professió docent en el marc d'una veritable negociació amb els legítims representants de professorat.

En la reunió celebrada ahir, ANPE va realitzar propostes de millora de l'articulat del projecte de Llei, esperant que siguin tingudes en compte i que s'incloguin en la nova llei durant el tràmit parlamentari:

• Proposem que s'integrin tots els cossos docents en el grup funcionarial A1 i, dins del futur Estatut de la Funció Pública Docent, remodelar els cossos docents i l'ingrés i accés d'uns cossos a uns altres.

• Exigim una Llei de la professió docent on es reculli i regulin, entre altres aspectes, els requisits de formació inicial per al professorat dels ensenyaments no universitaris. Al seu torn, s'estableixi, en el marc d'un Estatut de la Funció Pública Docent, l'ingrés i accés als cossos docents; l'establiment de la carrera professional docent des de l'ingrés fins a la jubilació, regulant i consolidant un sistema de jubilació anticipada, a més d'establir en aquesta futura norma el dret de mobilitat del professorat per a tot l'Estat, mantenint per tant el caràcter estatal dels cossos docents.

•  No estem d'acord en la reducció del contingut mínim fixat per l'Estat en els currículums d’un 50% en les CCAA amb llengua cooficial i d’un 60% a la resta de les comunitats. Aquesta mesura aprofundeix més en la desvertebració educativa.

• Demanem que el castellà ha de seguir sent considerat llengua vehicular a tot l'Estat. El castellà és la llengua oficial de tots els espanyols, un dret bàsic i fonamental. I el Govern d'Espanya ha de protegir els drets lingüístics de tots els seus ciutadans.

Aquest projecte de llei no ve precedit d'un acord bàsic ni d’un pacte d'estat que hagués permès establir les bases del que ha de ser la reforma profunda i global que necessita l'educació a Espanya i que permetria dotar d'estabilitat normativa i perdurabilitat al sistema educatiu. La LOMLOE serà, una vegada més, una llei imposada, on el diàleg i la negociació amb la comunitat educativa i els seus legítims representants seran els grans absents.

També es va tractar la incidència de l'covid-19 en els centres educatius. En aquest sentit, des d'ANPE hem plantejat al Ministeri una sèrie de mesures de millora i que acordi amb les comunitats autònomes la seva aplicació en tots els territoris, per tal d'evitar que es donin situacions de discriminació i desigualtat. Entre aquestes mesures destaquem: la dotació de sistemes de ventilació amb filtres HEPA i detectors de CO2, o qualsevol altre sistema de ventilació homologat, que no obligui a tenir obertes les finestres i portes de les aules contínuament de cara a l'hivern i a l'arribada de les baixes temperatures. I el permís retribuït d'absència dels pares que hagin de quedar-se al cuidat dels seus fills en quarantena, tal com el Govern va anunciar que faria.

informe-mesa-ministerio-11-11-2020def