Quina serà la situació del Professorat Tècnic de FP a la futura LOMLOE?


21 Dic, 2020

 

El document de la LOMLOE que ha estat aprovat al Congrés per continuar la seva tramitació al Senat inclou, com una de les seves novetats pel que fa al text originari, la integració en el cos de professors d'ensenyament secundari de tots aquells docents del cos de professors tècnics de Formació Professional que estiguin en possessió, a l'entrada en vigor de la Llei, del títol de Grau o equivalent. Els funcionaris que no puguin accedir al cos de professors de secundària romandran en el cos a extingir de professors tècnics de formació professional.

Des d'ANPE, ja portàvem temps denunciant la situació de discriminació que patia el col·lectiu de professors tècnics de Formació Professional, ja que se'ls exigia per a l'accés, en la pràctica totalitat de les especialitats, el títol de Grau o equivalent més el Màster de formació del professorat. És a dir, els mateixos requisits que la normativa actual preveu per ingressar en el cos de professors d'ensenyament secundari, on s'enquadren també diferents especialitats amb les que s'imparteixen també mòduls dels cicles formatius.

En les diferents reunions que hem anat mantenint des d'ANPE amb les diferents associacions i plataformes de professors tècnics, hem sostingut i defensat que la solució hauria de passar per la integració en el grup funcionarial A1 i no, com altres sindicats plantejaven, amb la creació d'un complement econòmic, que no seria sinó un pegat que no resoldria el problema de la discriminació soferta i que es faria encara més patent en el moment de la jubilació d'aquest professorat, que seguiria pertanyent al grup A2.

Per tant, la solució que planteja la LOMLOE, en cas que la Llei continuï amb la seva tramitació i sigui finalment aprovada, va en la línia del que ANPE sempre ha defensat, però és una mesura insuficient.

D'una banda, s'oblida del professorat pertanyent al cos de professors tècnics de FP que no tingui, a l'entrada en vigor de la Llei, el títol de Grau o equivalent, relegant-lo a quedar-se al cos a extingir de professors tècnics de FP, sense donar-los una sortida futura per poder-se integrar en el cos superior. I, d'altra banda, al posar la condició que s'integraran en el cos superior a tots els docents del cos de professors tècnics que posseeixin el títol de grau o equivalent, s'oblida del professorat integrat en els cossos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i en el cos de mestres, que també poden complir amb aquest requisit, la qual cosa suposa una important discriminació per a aquest professorat que també pertanyen al grup A2.

Per a ANPE, la futura LOMLOE hauria d'incloure el compromís de la integració de tot el professorat en el grup A1 i la reconfiguració dels actuals cossos docents. A més a més i en el marc normatiu d'un Estatut de la funció pública docent, hauria de regular l'ingrés i accés d'uns cossos docents a altres, una veritable carrera professional i consolidar per llei un sistema de jubilació anticipada per a tot el professorat.