Fase de Concurs Oposicions 2020


10 Feb, 2021

oposiciones2

Fase de concurs

Les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar, en sessió pública comunicada al Tauler de l'aspirant almenys amb 24 hores d'antelació, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el barem establert als annexos 3 i 4.

Per fer-ho, han d'emplenar i entregar al tribunal, el dia en què siguin convocats, la sol·licitud i el full d'autobarem corresponent al procediment de participació.

La persona aspirant pot autoritzar a una altra persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels mèrits.

Les persones que hi assisteixin, hauran de portar emplenada la declaració responsable (s'entendrà referida a la sessió pública en comptes de a la prova) i hauran de complir les mesures de salut pública i seguretat vigents.

 

Full d'autobarem de mèrits del procediment d'ingrés

Full d'autobarem de mèrits del procediment d'accés

Sol·licitud de valoració de documents del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. Procediment d'ingrés

Sol·licitud de valoració de documents del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. Procediments d'accés