Reclamació al Departament d'Educació


05 Mar, 2021

ANPE ha enregistrat una reclamació al Director General de Professorat i Personal de Centres Públics, Sr. José Ignacio García Plata, exposant:

Que amb data 4 de març de 2021 es van fer públics els Llistats d’Adjudicacions Provisionals dels participants a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, Resolució EDU/2669/2020, de 26 d'octubre, (DOGC núm. 8261, de 2.11.2020).

Que hem detectat greus incidències a les adjudicacions dels companys/es que, participant des de Catalunya, sol·licitaven destí a la Comunitat Valenciana, no tan sols pel fet sorprenent que hagin estat només dues persones les que han obtingut destí, sinó també perquè ha hagut un innumerable grup de participants que han vist com uns altres obtenien la desitjada plaça, a ells denegada, amb una puntuació molt inferior a la que els presentaven.

I demanant: 

Que el Departament esbrini què ha passat i on s’ha produït l’errada; que rectifiqui i, una vegada fetes les esmenes corresponents, es publiqui un nou llistat a fi que cap persona, participant des de Catalunya i amb possibilitats reials d’aconseguir una plaça definitiva al País Valencià, vegi vulnerat els seus drets de participació al mencionat Concurs General de Trasllats.

incidència-a-les-adjudicacions-provisionals-concu