Aspirants Seleccionats Oposicions 2020


23 Mar, 2021

Les persones seleccionades en els diferents procediments del concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, hauran de presentar la documentació establerta a la base 8, en el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista de seleccionats. Aquesta publicació al DOGC està prevista desprès del període de vacances de Setmana Santa, durant la primera quinzena del mes d'abril. En breu s'actualitzarà aquesta pàgina web amb la informació, formularis i procediment per fer-ho.

 

Documentació a presentar (base 8):

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original.

b) Fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari.

c) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat. En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.

d) Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de “no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família.

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 8.

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals.

Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d'un any o l'autorització ja no han de presentar res més.

g) Sol.licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació.