Publicat DOGC amb les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició


27 Abr, 2021

oposicions2

 

RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

En aquestes llistes figuren, en primer lloc, les persones aspirants que han accedit des de cossos docents de grup diferent i a continuació la resta d'aspirants que han superat el procediment selectiu i que han adquirit una nova especialitat a l'haver estat seleccionades en el procediment d'adquisició de noves especialitats.

Dins del termini de vint dies naturals, que s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, les persones aspirants seleccionades han de presentar als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents a què fa referència la base 8.1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, adreçats a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Documentació a presentar