Oposicions 2021


14 May, 2021

oposicions4

Correcció d'errades a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021) (DOGC núm. 8410, de 14.5.2021)

S’han corregit els següents paràgrafs, el redactat dels quals queden de la següent manera:

a) A la pàgina 62, a l'annex 5, el segon paràgraf de la base 2.2 Unitat didàctica:

“Les persones aspirants han de preparar i exposar, davant del tribunal, una de les activitats d'ensenyament aprenentatge (títols LOE) o unitat didàctica (títols LOGSE) d'entre totes les incloses en la seva programació, triada d'acord amb el que s'indica en el punt 7.4.1.1 de l'annex 1”.

b) A la pàgina 71, a l'annex 7, l'apartat 1. Per al cos de mestres:

“Les persones aspirants disposen d'un màxim de 3 hores per resoldre aquesta prova”.