Informació Borsa Curs 2021-22


21 May, 2021

important

1. Calendari:

  • Modificació de dades de la borsa: del 21 al 31 de maig de 2021
  • Borsa definitiva: segona quinzena de juny de 2021
  • Nomenaments telemàtics d'estiu: finals d'agost de 2021
  • Modificació de dades de la borsa: del 13 al 20 de setembre de 2021; del 15 al 22 de novembre de 2021; del 24 al 31 de gener de 2022 i del 21 al 28 de març de 2022; i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

 

2. Modificació de dades

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten per al curs 2020-2021, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

1) Consulta i Modificació de Dades

Del 21 al 31 de maig de 2021, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2021-2022. Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 25 d'agost de 2021 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2021-2022.

Les persones incloses a la borsa de treball de personal interí docent, que durant el curs 2020-2021 havien d'haver manifestat la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho van fer, si no ho fan abans del 31 de maig 2021, deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2021-2022.

El número d'ordre de la borsa de treball 2021-2022 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del 21 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Consulta i modificació de dades  

Reclamació del número d'ordre provisional

Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient, la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d'Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició genèrica), sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu d'enviar juntament, la Declaració responsable  d'autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s'han presentat telemàticament per a l'expedient personal.
Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.

 

3. Llocs de Treball Específics

Les persones que formen part de la borsa de treball poden consultar a l'aplicació Consulta de dades els llocs específics per als quals tenen el perfil professional en funció de la informació que consta en el registre informàtic del Departament. 

Les persones que formen part de la borsa poden sol·licitar el reconeixement de perfils professionals mitjançant l'acreditació d'algun dels requisits demanats.

Acreditació perfils professionals 

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona resoldran les sol·licituds i una vegada reconeguts, les persones interessades podran demanar voluntàriament ocupar els llocs específics corresponents.

 

4. Autogestió de la disponibilitat

Les persones que durant el curs 2021-2022 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació*.

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2021-2022 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 30 de juny. Les persones que estiguin treballant ho han de sol·licitar entre el dia 9 de juny i el 30 de juny. Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 al 25 de juliol de 2021 i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no podran obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

*Accés a l'aplicació 

 

Normativa

Resolució de 20 de maig de 2021, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022.