Oposicions: Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses


04 Jun, 2021

oposiciones2

 

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

En aquesta llista consten les persones aspirants distribuïdes per tribunals, així com els llocs on es realitzaran les proves. Per consultar la participació pel procediment lliure o de reserva per a persones amb discapacitat, les persones aspirants han de consultar la pàgina web del Departament d’Educació amb el codi identificador, atès que per protecció dedades personals no es mostra diferenciataquest tipus de participació a la llista publicada a l’e-Tauler

L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 19 de juny de 2021, a les 10 hores. Es presentarà, per les persones participants pel torn lliure i de reserva, la programació didàctica en format paper. També és pot aportar un llapis de memòria amb el mateix contingut que la programació presentada en paper. És responsabilitat de la persona aspirant que coincideixi el text íntegre de la programació presentada en format paper i en format digital. La persona aspirant que no presenti aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Accés a la consulta (amb el DNI i l'identificador)