CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució de la Convocatòria


08 Jun, 2021

oposicions4

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

 

Es modifiquen tres paràgrafs que queden redactats així:

1) A la pàgina 34, a l'annex 1, el sisè paràgraf de la base 7.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior:

  • “La persona aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar cap dispositiu que permeti la connexió amb l'exterior”.

2) A la pàgina 44, a l'annex 2, el setè paràgraf de la base 7.1 Bases de la convocatòria del procediment d'adquisició de noves especialitats

  • “La persona aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar cap dispositiu que permeti la connexió amb l'exterior”.

3) A la pàgina 58, a l'annex 5, la base 1.3 Especialitats del cos de mestres, el tercer paràgraf en l'especialitat de pedagogia terapèutica:

  • “El pla d'actuació ha d'especificar els alumnes o grups d'alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu i les principals prioritats dels seus plans de suport individual (PI) -competències, objectius, continguts, activitats d'aprenentatge, orientacions metodològiques (materials i/o recursos, temporització i gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i orientacions per a l'avaluació (criteris i instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències pròpies dels diferents àmbits) per garantir l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu -. Els PI han de garantir que els alumnes tinguin les condicions adequades per progressar en l'adquisició de les capacitats i les competències bàsiques que s'estableixen en el currículum de l'etapa i en la seva participació en les activitats generals de l'aula i del centre”.

Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).