Adjudicacions Provisionals: Procediment entrevista prèvia


10 Jun, 2021

entrevista-prèvia

Comença el termini per participar en el procediment per a la provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia). 

Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d'haver consultat prèviament l'equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s'ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió

Portal de Centre: Procediment per participar, terminis i places vacants per àrees territorials

Resum:

A) Procediment entrevista prèvia

Procediment per formular proposta de destinació per a llocs ordinaris dels centres de màxima complexitat i dels centres d'educació especial, i per a llocs amb perfil professional, de professorat que no ha exercit al centre el curs 2020-21 un mínim de 4 mesos.

En el cas que el docent sigui interí ha de tenir acreditats 12 mesos de serveis.

​​10 juny: Cada SSTT i el Consorci publicarà al Portal de centres la relació de llocs susceptibles de provisió per al curs 2021-2022, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, cos i especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l'adreça electrònica i telèfon del centre.

Relació de llocs de treball vacants per àrees territorials

Sol·licitud i termini de presentació

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el següent model de comunicació. 

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment***

​Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra​ disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Fins al 14 de juny​: el professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu electrònic un escrit (segons model normalitzat***) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. Haurà d’adjuntar-hi el seu currículum.

Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres.

Des del 14 de juny, les direccions dels centres afectats convocaran els docents que han decidit entrevistar. També comunicarà la seva decisió als que considerin que no és necessari convocar a l’entrevista.

Del 14 al 18 juny: ​realització de les entrevistes.

Del 23 al 30 juny: ​comunicació de la decisió de proposta o no a les persones candidates entrevistades.

Abans del 3 de juliol​: les direccions comunicaran al ST/Consorci el resultat dels docents entrevistats i proposats.

 

B) Propostes de continuïtat al mateix centre en llocs ordinaris del personal funcionari i interí

La direcció del centre pot fer proposta de continuïtat del professorat sense destinació definitiva al centre que compleixi els requisits, d'acord amb el que estableix el Decret 39/2014. La finalitat d'aquesta mesura és protegir l'estabilitat de la plantilla i cohesionar l'equip docent per garantir la continuïtat en l'aplicació del projecte educatiu i de les innovacions i millores pedagògiques que se'n deriven. En cas que un docent estigui exclòs de la proposta de continuïtat, haurà de ser informat.

Els llocs de treball que es poden proposar en aquesta subfase són llocs ordinaris.

Les propostes de continuïtat de professorat funcionari de carrera o en pràctiques únicament poden recaure en docents que hagin estat destinats amb destinació provisional al centre el curs 2020-2021 i que no tinguin destinació definitiva al propi centre amb efectes 1 de setembre de 2021.

No pot ser objecte de proposta de continuïtat per al curs 2021-2022 el professorat amb destinació definitiva al centre el curs 2020-2021 que hagi obtingut una nova destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2021.

Les propostes de continuïtat de professorat interí únicament poden recaure en el personal amb 12 mesos de serveis prestats a la borsa i que hagi ocupat un lloc de treball al centre de proposta durant el curs 2020-2021, amb un nomenament a vacant, no substitució, d'una durada mínima de quatre mesos.

Terminis

Formalització de les propostes de les direccions: del 7 al 22 de juny 2021