Oposicions: Comissions de Selecció


14 Jun, 2021

opositors

Composició de les comissions de selecció de les especialitats en què s'ha nomenat més d'un tribunal, d'acord amb el que es detalla, per cossos i especialitats a l'annex.

RESOLUCIÓ EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.