Nova Resolució: Més poder per a les direccions i més arbitrarietat en els nomenaments!


16 Jun, 2021

inaceptable

 

Avui s’ha publicat al DOGC el nomenament de la Sra. Dolors Collell Surinyach com a directora general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació, i el cessament del Sr. José Ignacio García Plata en aquest càrrec,  agraint-li “els serveis prestats”.

Abans de marxar, García Plata ha signat una resolució que significa un pas mes en el desenvolupament del maleït Decret de Plantilles i que dona més poder a les direccions per escollir també els docents que han de cobrir les substitucions.

La LEC i el desenvolupament dels decrets posteriors han permès que s’implanti el model de gestió privada en els centres públics, especialment per a la selecció del personal, primer amb les Adjudicacions Provisionals, i ara amb els nomenaments: l’estocada definitiva que ens ha deixat el Sr. García Plata, signant aquesta resolució abans de marxar. Un model que no garanteix cap millora i que sí està afavorint el nepotisme per davant dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, que són els que han de regir per a la  selecció de personal en l'ocupació pública.

ANPE Catalunya manifesta, una vegada més, el seu rebuig total a aquesta nova Resolució, al Decret de Plantilles i al de Direccions que permeten, moltes vegades a algunes direccions, l’elecció de personal per criteris subjectius i poc transparents, i denunciem que, mentre se’ls omple la boca amb la paraula democràcia, estiguin implantant un sistema totalment autoritari i dictatorial.

RESOLUCIÓ EDU/1852/2021, d'11 de juny, per la qual s'estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent, i el barem de valoració dels mèrits.

 

Aquesta Resolució:

  • Estableix els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres.
  • Implanta de forma generalitzada a tots els serveis territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona, el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions que es produeixin durant el curs escolar i la selecció de personal interí docent per ocupar-los, per part de les direccions dels centres educatius del Departament d'Educació.
  • El director del centre educatiu públic pot seleccionar, d'acord amb les condicions, els criteris i el procediment que estableixi la direcció general competent en matèria de professorat, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre educatiu públic. S'ha de seleccionar, de forma motivada, aquell candidat que hagi accedit a la borsa de treball de personal interí docent i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat, i que s'adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball a cobrir.
  • El procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres es pot aplicar en els supòsits següents:

- Substitucions de durada igual o superior a un mes.

- Llocs de treball de perfil professional del centre.

- Llocs de perfil professional i llocs ordinaris en centres d'alta i màxima complexitat.

- Llocs de treball de la formació professional.

- Substitucions de durada inferior a un mes en què es donin circumstàncies excepcionals derivades d'alguna singularitat del lloc de treball, degudament justificades i validades pels serveis territorials.

  • En cas de vacant, les persones candidates han d'acreditar haver prestat serveis un mínim de 12 mesos.
  • El director o la directora ha de valorar els mèrits de les persones candidates d'acord amb el barem que estableix l'annex 2, i convocar, com a mínim, les 3 persones candidates amb millor puntuació per tal de realitzar una entrevista personal.