Tauler de l’Aspirant


17 Jun, 2021

força-anpe

La Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2001) estableix la data de l'inici del procediment selectiu:

Dia de la prova de de llengües: 18 de juny de 2021, a les 16 hores.

Dia de l'acte de presentació: 19 de juny de 2021, a partir de les 10 hores.

Els tribunals poden convocar les persones aspirants per a l'acte de presentació distribuïdes per franges horàries, a partir del dia 19 de juny a les 10 h, per la situació sanitària actual i per afavorir l'acompliment de les mesures de seguretat i d'higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la covid-19.

Totes les persones aspirants han de consultar a l'aplicació del "Tauler de l'aspirant" l'hora en què estan convocades per a l'entrega de la programació didàctica i han de portar imprès, degudament complimentat i signat de casa el model 1***, la declaració responsable que es coneixen i accepten les mesures de salut pública i seguretat vigents i que no concorren motius de salut que puguin impedir la participació en la realització de la prova. No es podrà accedir a l'edifici seu del tribunal fora de l'hora indicada pel tribunal en la convocatòria corresponent.

S'ha aprovat el document de Mesures de prevenció per les persones aspirants que estableix qüestions que les persones aspirants hauran de tenir en compte per a l'accés als centres on es celebraran els actes de la prova de llengües i d'entrega de la programació didàctica.

Accés a l'aplicació: Tauler de l'aspirant

Cal introduir DNI/NIE/passaport i el codi identificador tramès en el moment de realitzar la sol·licitud d'inscipció al procediment selectiu

Mesures de prevenció de les persones aspirants

***Declaració responsable - model 1

Una vegada començat el procediment selectiu, al Tauler de l’Aspirant el tribunal farà públics anuncis, citacions, llistes, notes …, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació de les persones aspirants.