Borsa de Personal Docent: Publicació de les bases reguladores de les convocatòries d'obertura de la Borsa


14 Jul, 2021

borsa

RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Davant l’imminent Obertura de la Borsa de Treball de Personal Docent, s’ha publicat la Resolució que regula aquesta borsa i que anul·la l’anterior.

Punts més rellevants:

a) Annex 1

1.4 Participació condicionada

Excepcionalment, en el supòsit de manca de professorat en una determinada especialitat docent, la convocatòria pot admetre la participació de persones que es trobin en vies de complir el requisit d'estar en possessió del Títol oficial de Màster de Formació del Professorat o la formació pedagògica equivalent, en els casos següents:

a) Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta.

b) Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta, dins el termini que estableixi la convocatòria.

La participació condicionada pot no afectar a totes les especialitats convocades, si bé quan s'admeti en una especialitat, afectarà tots els serveis territorials.

1.5 Acreditació dels requisits

Sense perjudici del que estableix la base anterior, els aspirants han de reunir els requisits en el moment de la presentació telemàtica de la sol·licitud i els han de justificar d'acord amb la documentació que conté l'annex 2, davant dels serveis territorials de l'àrea territorial demanada com a preferent.

2. La relació d'especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cada servei territorial es fa pública al web del Departament d'Educació i dels serveis territorials. La relació d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu del servei territorial corresponent, el termini s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

3.1 La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d'Educació. S'hi ha d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya i emplenar d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació.

3.2 Tramitació. Efectuada la tramitació de la sol·licitud, s'ha d'imprimir i signar el document que genera el sistema en format PDF.

b) Annex 2

Documentació justificativa dels requisits

5. Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents. (Novetat: Aquesta declaració substitueix el Certificat Mèdic Oficial).

c) Annex 3

Barem i documents justificatius dels mèrits