Regulació de la Fase de Pràctiques


11 Oct, 2021

funcionaris-en-pràctiques

 

RESOLUCIÓ EDU/3026/2021, de 6 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

La fase de pràctiques té una durada de sis mesos, amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent, amb independència de la modalitat en què sigui impartida. Si hi ha hagut absències justificades, aquest període mínim s'ha de completar abans que la comissió d'avaluació n'emeti la qualificació. El termini mínim de tres mesos d'activitat docent es comptabilitza a partir de la data de presa de possessió en la destinació adjudicada i pot finalitzar, com a màxim, el 30 de juny de 2022. Els períodes de vacances establerts en el calendari escolar no es tenen en compte a l'efecte de comptabilitzar el període d'avaluació mínim.

El personal funcionari en pràctiques que a 31 d'agost de 2021 hagi prestat menys de sis mesos de serveis en centres educatius públics o serveis educatius dependents del Departament d'Educació ha de participar necessàriament en un curs de formació telemàtic específic per al personal funcionari en pràctiques organitzat pel Departament d'Educació. La durada del curs és de 20 hores. La informació sobre el curs de formació es pot consultar a la secció de formació de la pàgina d'xtec (http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/formacio-especifica-obligatoria-professorat_novell/professorat_funcionari_practiques/).