Oposicions. Últim esborrany del Ministeri sobre la modificació del RD 276/2007


30 Dic, 2021

anpe-informa

29 de diciembre de 2021 Remisión. RD por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Aquest esborrany del Reial Decret té com a finalitat aplicar la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que es va publicat ahir al BOE.

L'esborrany, que encara està subjecte a més modificacions i que no preveu aprovar-se fins almenys  el mes d'abril, segons fonts del Ministeri, pretén amb aquests canvis reduir la taxa de temporalitat en la funció pública docent a un 8%.

Els canvis fonamentals d'aquest esborrany respecte a l'anterior són:

- En el preàmbul així com en l'articulat es determina que comptarà la formació permanent en altres mèrits, tant per al concurs oposició com per al concurs de mèrits.

- En la fase d'oposició es publicarà juntament amb la nota final la qualificació de cadascuna de les parts.

- Es recull en el barem el temps de servei en diferent especialitat dins del mateix cos i altres especialitats en altres cossos, tant per al concurs oposició com per al concurs de mèrits.