Real Decreto de ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria


30 Mar, 2022

boe

 

Davant la promulgació del RD d'Ensenyaments mínims corresponents a l'ESO, ANPE considera un error permetre promocionar i titular sense límit de matèries suspenses.

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

ANPE rebutja el pas endavant del Ministeri que atribueix tota la responsabilitat sobre la promoció i la titulació al professorat, deixant els docents en una previsible situació d'inseguretat jurídica en la presa de decisions sobre la promoció i la titulació de l'alumnat.

ANPE manté el seu absolut desacord amb què s'obtingui un títol com és el de Secundària amb alguna assignatura suspesa. Aquesta mesura envia un missatge contrari a la cultura de l'esforç, el rigor i el mèrit en què l'absència d'incentius per aconseguir l'excel·lència acadèmica és desmotivadora per al professorat i l'alumnat. A més, la decisió de promoció no recau en un especialista d'àrea, sinó que es dilueix en l'equip docent i pot generar controvèrsia als claustres perquè, d'alguna manera, aquesta mesura menyscaba el principi d'autoritat acadèmica del mateix professorat.

Des d'ANPE volem destacar que superar les matèries és l'indicador i el referent per constatar que l'alumnat ha adquirit les competències establertes i ha aconseguit els objectius de l'etapa. Resultarà, per tant, imprescindible el suport de les administracions educatives a les decisions adoptades pel professorat (Juntes d'Avaluació), el contrari seria qüestionar la tasca del docent i pot provocar desmotivació en el mateix professorat i alumnat.

La solució per lluitar contra el fracàs escolar i disminuir les repeticions no passa per establir sistemes de promoció i titulació amb matèries suspeses, sinó per evitar que això passi, i això passa per reduir el nombre d'alumnes per aula, establir desdoblaments i programes de reforç als centres educatius, dotant de professorat suficient per dur-ho a terme.

Amb relació als aspectes curriculars i organitzatius contemplats al text del Reial decret, des d'ANPE considerem que s'estableix un nou model curricular adaptat a la normativa europea i compromisos d'Espanya al si de la UE, que va més dirigit o enfocat cap al treball per competències.

Un model curricular més breu quant a extensió on s'eliminen els polèmics estàndards d'aprenentatge. Observem, a priori, una manca de concreció, a diferència de models curriculars anteriors, ja que no determina de manera clara i explícita alguns continguts o sabers bàsics a impartir. Això comportarà i requerirà una bona i necessària coordinació entre les diferents administracions educatives.

Hem de tenir en compte que aquest nou RD suposa el 60% o 50% del pes curricular, la resta dependrà de les CCAA, quan desenvolupin els seus decrets autonòmics arran de la publicació d’aquesta normativa. Per tant, la Conferència Sectorial d'Educació i el mateix Ministeri han de jugar un paper fonamental: és imprescindible una bona coordinació per unificar al màxim l'aplicació d'aquest nou currículum i no aprofundir en les diferències ja existents entre les comunitats autònomes.

De forma anàloga al que preveu el RD de Primària, hi ha aspectes que poden generar controvèrsia com l'existència de matèries bàsiques, com ara Tecnologia i Digitalització, que es pot oferir entre 1r i 3r de l'ESO o Valors Cívics i Ètics entre 1r i 4t. Entenem que cal concretar el curs on s'ha d'impartir perquè pot comportar la possibilitat de no ser cursada pels alumnes que canvien de comunitat. L'ús de notes o qualificacions numèriques durant l'etapa serà especialment rellevant al final d'aquesta, amb un Títol d'ESO que no preveu una nota mitjana que, actualment, s'utilitza per a l'accés a diferents estudis.

Pel que fa als continguts en si i la seva distribució, s'ha generat una gran polèmica en general sobre els sabers bàsics de cada matèria. En aquest sentit, es determina un perfil de sortida de l'etapa que cal assolir mitjançant l'adquisició de les competències i els objectius que s'hi estableixen. Des d'ANPE advoquem per una formació integral dels alumnes en tots els àmbits (formació humanística, científica, etc.) de manera equilibrada.

Cal fer una reflexió seriosa i profunda sobre les possibles i greus conseqüències que aquestes mesures puguin tenir sobre l'alumnat amb menys recursos, que en la seva pràctica totalitat és a l'ensenyament públic, ja que no podran compensar fora del centre educatiu els dèficits d'aprenentatge que acumularien en passar de curs i poder titular amb matèries suspeses, retallant les possibilitats que ofereix a aquest alumnat el sistema educatiu com a compensador de desigualtats i ascensor social.

 

#decreteso #curriculum #anpecatalunya #anpeambtu