Real Decreto por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato


06 Abr, 2022

boe

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

 

Valoració d’ANPE

ANPE manté el seu "absolut desacord" amb què s'obtingui un títol com és el de Batxillerat, amb alguna assignatura suspesa, ni tan sols en els supòsits excepcionals que inclou la norma.

Aquesta mesura envia un missatge contrari a la cultura de l'esforç, del rigor i del mèrit en què l'absència d'incentius per assolir l'excel·lència acadèmica és desmotivadora per al professorat i l'alumnat.

Des d'ANPE volem destacar que superar les matèries és el veritable indicador i referent per constatar que l'alumnat ha adquirit les competències establertes i ha aconseguit els objectius de l'etapa. La solució per lluitar contra el fracàs escolar i disminuir les repeticions no passa per establir sistemes de promoció i titulació amb matèries suspeses, sinó per evitar que això passi, i això passa per reduir el nombre d'alumnes per aula, establir desdoblaments i programes de reforç als centres educatius, dotant de professorat suficient per dur-ho a terme. Cal ressaltar que tenim les mateixes ràtios màximes d'alumnes per aula que fa més de 30 anys es van establir amb la LOGSE i que la LOMLOE no ha modificat.

ANPE vol alertar de les greus conseqüències que aquestes mesures tindran sobre l'alumnat amb menys recursos, que en la seva pràctica totalitat és a l'ensenyament públic, ja que no podran compensar fora del centre educatiu els dèficits d'aprenentatge que acumularan en passar de curs i titular amb matèries suspeses, retallant les possibilitats que ofereix a aquest alumnat el sistema educatiu com a compensador de desigualtats i ascensor social.

El disseny curricular, enfocat al treball per competències, requerirà una formació adequada del professorat. Ens trobem amb un currículum on el mateix Consell d'Estat adverteix de la seva abstracció i complexitat, cosa que dificultarà almenys inicialment el seu trasllat a les aules i previsiblement es podran generar noves desigualtats entre les comunitats autònomes, una vegada aquestes promulguin i donin concreció mitjançant els seus respectius Decrets autonòmics que complementaran l'estatal.