Real Decret por el que es modifica el Reglament de ingrés Oposicions


13 Abr, 2022

anpe-informa

Publicació al BOE del Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, derivat de la Llei de mesures urgents per reduir la temporalitat en totes les administracions públiques de l’Estat, i posteriorment, a la publicació de la Resolució en el DOGC, on quedaran definides les condicions definitives per a l’accés. Abans de l’1 de juny de 2022 s’hauran d’oferir les places afectades pel procés.

  • Concurs de mèrits, per a aquells llocs ocupats interinament des d’abans de l’1 de gener del 2016. Es valorarà, sobre 100 punts: els serveis prestats, estar en situació de servei actiu o assimilada, haver superat un procés selectiu anterior sense plaça o exercicis del mateix, els coneixements de català i l’acreditació de competències digitals. Si hi ha llocs que quedin deserts, passaran al concurs oposició d’estabilització.

Concurs de mèrits: Experiència Docent> 7 punts; Formació Acadèmica> 3 punts; Altres Mèrits> 5 punts.

  • Concurs oposició, per als llocs de treball que inicien l’ocupació temporal ​entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017. Tindran una fase de mèrits amb una valoració del 40% i una fase d’oposició amb una valoració del 60%. Els exercicis de la fase d’oposició no seran eliminatoris de manera individual, però sí que ho serà la fase d’oposició en la seva globalitat. 

Concurs-oposició:

Fase oposició: Una prova teòrica i la defensa d’una unitat didàctica, no eliminatòries entre si. (60%)

Fase concurs: Experiència Docent>7 punts; Formació Acadèmica>2 punts; Altres Mèrits> 1 punt. (40%)

Com a novetat i per recomanació del Consell de l’Estat, les places de reposició o noves places es regiran pel sistema actual de concurs-oposició: desenvolupament d’un tema, prova pràctica, presentació de la programació i exposició d’una unitat didàctica.

Els dos procediments són de lliure concurrència, és a dir que hi podrà participar tothom qui ho vulgui, estigui o no treballant a l’Administració. ​

Més informació: Pla de reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat

 

anpe-informa
anpe-informa